Saturday, 22 April 2017

ಸಿರಿಭೂವಲಯದ ಸ‍‍ಂಶೋಧಕರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ‌

¹j¨sÀƪÀ®AiÀĪÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ªÉÆzÀ°¤AzÀ®Æ ºÀ®ªÁgÀÄ UÉÆAzÀ®zÀ ªÀiÁ»wUÀ¼ÀÄ ¥ÀæZÀ°vÀ«ªÉ. PÀĪÀÄÄzÉÃAzÀÄ«£À PÁ®PÉÌ §ºÀ¼À »A¢¤AzÀ®Æ F PÁªÀåªÀÅ PÀ£ÀßqÀ£Ár£À°è ¥ÀæZÀ°vÀ«zÀÝ «ZÁgÀªÁV ¹j¨sÀƪÀ®AiÀÄzÀ¯Éèà RavÀªÁzÀ ªÀiÁ»w EzÉ!
¨sÀÆvÀ§°AiÀÄ ‘¨sÀƪÀ®AiÀÄ’ zÀ C£ÀAvÀgÀ ‘PÀĪÀÄÄ®¨Éâ’AiÀÄÄ gÀa¹ gÀQë¹zÀÝ ¹j¨sÀƪÀ®AiÀĪÀÅ PÀĪÀÄÄzÉÃAzÀÄ«£À CAPÀPÁªÀå ‘¸ÀªÀð¨sÁµÁªÀĬÄèsÁµÁ ¹j¨sÀƪÀ®AiÀÄ’ gÀZÀ£ÉUÉ ªÀÄÆ® DPÀgÀªÁVzÉ. ¥ÁæPÀÈvÀ, PÀ£ÀßqÀ ºÁUÀÆ ¸ÀA¸ÀÌøvÀ¨sÁµÁ «Ä±ÀætzÀ ‘¥ÀzÀÞwUÀæAxÀ’ gÀÆ¥ÀzÀ°èzÀÝ ¹j¨sÀƪÀ®AiÀÄzÀ ªÀĺÀvÀÛgÀªÁzÀ ªÀiÁ»wUÀ¼ÉÆA¢UÉ CA¢£À dUÀwÛ£À°è ¥ÀæZÀ°vÀ«zÀÝ J®è¨sÁµÉUÀ¼À, J®è«ZÁgÀUÀ¼À J®èPÀÈwUÀ¼À ªÀiÁ»wUÀ¼À£ÀÆß ªÀÄÄA¢£ÀªÀgÀ ‘¥ÀæQë¥ÀÛ¨sÁUÀUÀ½UÉ’ CªÀPÁ±ÀªÁUÀzÀAvÉ ¸ÀAPÉÃvÀgÀÆ¥ÀzÀ°è gÀQë¸ÀĪÀÅ PÀĪÀÄÄzÉÃAzÀĪÀÄĤAiÀÄ ªÀÄÄRå GzÉÝñÀ.
¸ÀªÀð±Á¸ÀÛçªÀĬÄÃ; ¸ÀªÀðeÁÕ£ÀªÀĬÄà ºÁUÀÆ ¸ÀªÀð¨sÁµÁªÀĬÄAiÀiÁzÀ ‘¸ÀÄ«±Á®¥ÀvÀæ zÀPÀëgÀ¨sÀƪÀ®AiÀÄ’ªÀÅ PÀĪÀÄÄzÉÃAzÀÄ«¤AzÀ¯Éà gÀavÀªÁVzÀÄÝ, PÉ®ªÀÅ ªÉÄÃzsÁ«UÀ¼ÀÄ CPÀëgÀ°¦AiÀÄ ¹j¨sÀƪÀ®AiÀÄzÀ CªÀvÀgÀtÂPÉAiÀÄ°è ‘¥ÀæQë¥ÀÛ¨sÁUÀ’UÀ¼À£ÀÄß ¸ÉÃj¸ÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉAiÀÄ£ÀÄßö UÀ滹zÀ PÀĪÀÄÄzÉÃAzÀĪÀÄĤAiÀÄÄ F ‘¸ÀÄ«±Á®¥ÀvÀæzÀPÀëgÀ¨sÀƪÀ®AiÀĪÀ£ÀÄß’ vÀ£ÀßzÉà DzÀ £ÀªÀªÀiÁAPÀ ¥ÀzÀÞwAiÀÄ PÀ£ÀßqÀ CAQUÀ¼À°è C¼ÀªÀr¹, 16000 ZÀPÀæUÀ¼À CAPÀ¨sÀƪÀ®AiÀĪÀ£ÀÄß gÀƦ¹gÀÄvÁÛ£É. CzÀgÀ ªÀÄÆ®¥ÀæwAiÀÄÄ K£Á¬ÄvÉÆà w½zÀªÀj®è.
ªÀÄÄAzÉ ªÀÄ°èPÀ¨Éâ JA§ ¸Á¢üéAiÀÄÄ EzÀ£ÀÄß PÉÆÃjPÁUÀzÀzÀ°è ¥Àæw°¦ªÀiÁr¹   vÀ£Àß UÀÄgÀÄ ªÀiÁWÀt£ÀA¢UÉ ±Á¸ÀÛçzÁ£ÀªÀiÁrzÀݼÉA§ ªÀiÁ»w ¥ÀæZÀ°vÀ«zÉ. F PÉÆÃjPÁUÀzÀzÀ CAPÀ°¦AiÀÄ ¹j¨sÀƪÀ®AiÀĪÀÇ MAzÀQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ ¥ÀæwUÀ¼ÀÄ vÀAiÀiÁgÁVzÀÝ §UÉÎ ¸ÀĽ«zÉ.
¸ÀÄ«±Á®¥ÀvÀæzÀPÀëÀgÀ¨sÀƪÀ®AiÀÄ ºÁUÀÆ PÀĪÀÄÄzÉÃAzÀĪÀÅ vÀ£Àß ¸Á«gÁgÀÄ ²µÀåjAzÀ UÀtÂvÀ¸ÀÆvÀæzÀ DzsÁgÀzÀ°è ¤gÀƦ¹zÀ ‘CAPÀ¨sÀƪÀ®AiÀĪÀÅ’ §ºÀÄ¥Á®Ä MAzÉà DVzÀÝgÀÆ CzÀgÀ°è  PÉ®ªÉqÉ ªÀåvÁå¸À«gÀĪÀÅ ¸ÀàµÀÖ«zÉ.
EzÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ PÉ®ªÀÅ GzÁºÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÉÆÃt:  CAPÀ¨sÀƪÀ®AiÀÄzÀ ªÉÆzÀ®£Éà ZÀPÀæªÀ£ÀÄß CPÀëgÀUÀ½UÉ ¥ÀjªÀwð¹ CzÀ£ÀÄß ‘±ÉæÃrüçAzsÀ’zÀ°è NzÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß £ÀqɹzÁUÀ, C°è zÉÆgÉAiÀÄĪÀ CPÀëgÀUÀ¼À     ¸ÀgÀ¥ÀtÂUÀÆ; 1953gÀ°è ªÀÄÄ¢ævÀªÁVgÀĪÀ ‘CPÀëgÀ CªÀvÀgÀtÂPÉ’UÀÆ PÉ®ªÉÇAzÀÄ ªÀåvÁå¸ÀUÀ¼ÀÄ PÁt§gÀÄvÀÛªÉ. CAPÀZÀPÀæzÀ CAQUÀ¼À£ÀÄß CPÀëgÀPÉÌ ¥ÀjªÀwð¹, CzÀ£ÀÄß ±ÉæÃrü§AzsÀzÀ°è eÉÆÃr¹PÉÆAqÀÄ N¢zÁUÀ, ‘CµÀÖªÀĺÁ¥ÁæwúÁAiÀÄð’ JA§ ªÉÆzÀ®£Éà ¥ÀzÀåªÀÅ ¸ÀjAiÀiÁV zÉÆgÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ EzÉÃPÀæªÀÄzÀ°è ªÀÄÄAzÀĪÀgÉzÁUÀ ‘lªÀuÉAiÀÄPÉÆÃ®Ä ¥ÀĸÀÛPÀ ¦AbÀ¥ÁvÉæ..’ JA§ JgÀqÀ£Éà ¥ÀzÀåªÉà ¸ÀjAiÀiÁV GUÀªÀĪÁUÀĪÀÅ¢®è! ¸ÁUÀĪÀ ºÁ¢AiÀÄ°è ªÁåvÁå¸À«zÉ.
ªÉÆzÀ®£Éà CAPÀZÀPÀæzÀ°è PÁªÁågÀA¨sÀzÀ K¼ÀÄ ¥ÀzÀåUÀ¼ÀÄ GUÀªÀĪÁUÀÄvÀÛªÉ. K¼À£Éà ¥ÀzÀåzÀ°è EgÀĪÀ CPÀëgÀUÀ½UÀÆ 1953gÀ°è ªÀÄÄ¢æªÁVgÀĪÀ CPÀëgÀ CªÀvÀgÀtÂPÉUÀÆ ªÀåvÁå¸À«zÉ. 1953gÀ ªÀÄÄ¢ævÀ¥ÀæwAiÀÄ°è K¼À£Éà ¥ÀzÀåzÀ°è ‘«ªÀįÁAPÀ PÁªïAiÀÄ ¨sÀƪÀ®AiÀÄ’ JAzÀÄ ªÀÄÄzÀætªÁVzÉ. DzÀgÉ CPÀëgÀZÀPÀæzÀ°è ‘«ªÀįÁAPÀ’     ¹UÀĪÀÅ¢®è! ‘¹j¨sÀƪÀ®AiÀÄ ¹zÁÝAvÀ PÀæªÀÄ«ºÀ ¨sÀƪÀ®AiÀÄ’ JAzÀÄ ¹UÀÄvÀÛzÉ.  PÉÆ£ÉAiÀÄ°è ‘ ¹j¨sÀƪÀ®AiÀÄ ¹zÁÞAvÀzÀ ªÀÄAUÀ® ¥ÁºÀÄqÀªÀÅ’  JA§ CPÀëgÀUÀ¼À ¸ÀgÀ¥ÀtÂAiÀÄÄ G½AiÀÄÄvÀÛzÉ. EzÀÄ J°è ¸ÉÃgÀ¨ÉÃPÉA§ÄzÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà «ªÀgÀuÉAiÀÄÆ E®è!!  EAxÀ ªÀåvÁå¸ÀUÀ¼À£ÀÄß EA¢£À «eÁÕ£ÀzÀ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ   M¥ÀÄàªÀÅ¢®è! F PÁgÀt¢AzÀ CªÀgÀÄ F PÁªÀåzÀ ªÀĺÀvÀéªÀ£Éßà PÀqÉUÀt¹ ¹j¨sÀƪÀ®AiÀÄzÀ «ZÁgÀzÀ°è ¤gÁ¸ÀPÀÛgÁUÀÄvÁÛgÉ.
1953gÀ CPÀëgÀ CªÀvÀgÀtÂPÉAiÀÄ£ÀÄß gÀƦ¹zÀ PÉ. ²æÃPÀAoÀAiÀÄå£ÀªÀgÁUÀ°Ã CzÀ£ÀÄß vÁªÉà ¸ÀA±ÉÆâü¹zÉÝAzÀÄ ¥ÀæZÁgÀªÀiÁr; ¥ÀæPÀn¹zÀ AiÀÄ®è¥Àà±Á¹ÛçAiÀĪÀgÁUÀ°Ã vÁªÀÅ F CPÀëgÀ CªÀvÀgÀtÂPÉAiÀÄ£ÀÄß ‘¸ÀÄ«±Á®¥ÀvÀæzÀPÀëgÀzÀ ¨sÀƪÀ®AiÀÄ ªÀ£ÁßzsÀj¹ £ÀPÀ®Ä ªÀiÁrzÉÝA§ C¸À®Ä ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß J°èAiÀÄÆ §»gÀAUÀ¥Àr¹®è! »ÃUÁV F ªÀĺÉÆãÀßvÀ PÁªÀåzÀ «ZÁgÀzÀ°è ºÀ®ªÁgÀÄ ¸ÀAzÉúÀUÀ¼ÀÄ vÀ¯ÉzÉÆÃgÀ®Ä PÁgÀtªÁ¬ÄvÀÄ.
¹j¨sÀƪÀ®AiÀÄzÀ¸ÀÄzsÁyðAiÀÄÄ FCZÀÑjAiÀÄ PÁªÀåªÀ£ÀÄß  PÀÄjvÀÄ 2010 jAzÀ ¥ÀæPÀn¹gÀĪÀ ºÀ£ÉÆßAzÀÄ ¸ÀgÀ¼À ¥ÀjZÀAiÀÄ PÀÈwUÀ¼ÀÄ EªÉ®è UÉÆAzÀ®UÀ¼À£ÀÆß PÀæªÀħzÀÞªÁV vÁQðPÀªÁV «±Éèö¹ RavÀªÁzÀ ªÀiÁ»wUÀ¼À£ÀÄß MzÀV¹gÀĪÀÅ¢zÉ. ¹j¨sÀƪÀ®AiÀÄ PÀÄjvÀÄ CAvÀeÁð® vÁtUÀ¼À°è FUÀ ¯ÉPÀÌ«®èzÀµÀÄÖ ªÀiÁ»wUÀ¼ÀÄ ¥ÀæPÀlªÁV F CZÀÑjAiÀÄ PÀÈwAiÀÄ£ÀÄß PÀÄjvÀAvÉ ºÉƸÀ ¤UÀÆqsÀvÉ ¥ÁægÀA¨sÀªÁVzÉ!
F CZÀÑjAiÀÄPÀÈwAiÀÄ ¥ÀjZÀAiÀÄ PÀÈwUÀ¼À CAvÀ¸Áð»vÀåzÀ°è CqÀPÀªÁVgÀĪÀ E£ÀÆß ºÉaÑ£À «±ÉõÀ ªÀiÁ»wUÀ¼À£ÀÄß PÀæªÀħzÀÞªÁV «AUÀr¹ «±Éèö¸ÀĪÀ ¥ÁæªÀiÁtÂPÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß £Àqɹ; F PÁªÀåzÀ ªÀĺÀvÀéªÀ£ÀÄß dUÀwÛUÉ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ¥Àr¸ÀĪÀ ºÀA§®ªÀÅ  PÉ®ªÀgÀ°èzÉ.
‘CAPÀZÀPÀæUÀ¼À£ÀÄß PÀA¥ÀÆåljUÉ C¼ÀªÀr¹, CzÀjAzÀ dUÀwÛUÉ F PÁªÀåzÀ «±ÀégÀÆ¥ÀzÀ±Àð£À ªÀiÁr¸ÀĪɪÀ’Å JA§ C¥ÁæªÀiÁtÂPÀ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄÄ ºÀ®ªÀgÀzÀÄ PÀĪÀÄÄzÉÃAzÀÄ«£À PÁ®¢AzÀ®Æ CPÀëgÀ¨sÀƪÀ®AiÀÄ ºÁUÀÆ CAPÀ¨sÀƪÀ®AiÀÄ   ¥ÀæZÀ°vÀ«zÀÄÝzÀÄ PÁªÀåzÀ¯Éèà RavÀªÁVzÉ! F PÁgÀt¢AzÁV FUÀ CAPÀZÀPÀæªÀ£ÀÄß PÀA¥ÀÆåljUÉ C¼ÀªÀr¹; CªÀ£ÀÄß CPÀëgÀPÉÌ ¥ÀjªÀwð¹; CzÀjAzÀ PÀæªÀħzÀÞªÁzÀ ¸ÁAUÀvÀå¥ÀzÀåUÀ¼À£ÀÄß gÀƦ¹; CAvÀ¸Áð»vÀåªÀ£ÀÄß vÉUÉAiÀÄĪɪÉA§ÄzÀÄ         PÀ£À¹ªÀiÁvÀÄ!!
1953PÉÌ ªÉÆzÀ®Ä F PÁªÀåªÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ £ÀqÉzÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉAiÉÄà ‘CgɸÀvÀå’ JA§ÄzÀÄ ¸Á©ÃvÁVzÉ! FUÀ DUÀĪÀÅzÀÆ CzÉÃ!!!   1953gÀ°è¥ÀæPÀlªÁzÀ FPÁªÀåzÀ ‘CPÀëgÀ¸ÀA¸ÀÌgÀt’ªÀÅ  ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV ‘¸ÀÄ«±Á®¥ÀvÀæzÀPÀëgÀzÀ¨sÀƪÀ®AiÀÄ’ ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß DzsÀj¹zÀÄÝ JA§ÄzÀÄ FUÀ RavÀªÁVzÉ! 
F CPÀëgÀ¨sÀƪÀ®AiÀÄzÀ vÁ¼ÉAiÉÆïÉUÀ¼À ªÀÄÆ®¥Àæw ¤²ÑvÀªÁVAiÀÄÆ EA¢UÀÆ PÉ®ªÀgÀ°è ¸ÀÄgÀQëvÀ«gÀĪÀ ¸ÀAUÀwAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀA±ÀAiÀiÁwÃvÀªÁV «ªÀj¸À¯ÁVzÉ. F PÁgÀt¢AzÁV ¹j¨sÀƪÀ®AiÀĪÀ£ÀÄß PÀA¥ÀÆålgïUÉ C¼ÀªÀr¹, CAPÀgÀÆ¥À¢AzÀ CPÀëgÀgÀÆ¥ÀPÉÌ ¥ÀjªÀwð¸ÀĪɪÉAzÀÄ AiÀiÁgÉà ºÉýzÀgÀÆ CzÉÆAzÀÄ ¸ÀĽî£À PÀxÉAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ!
qÁPÀÖgÉÃmï ¥ÀqÉzÀ ºÀ®ªÁgÀÄ ªÉÄÃzsÁ«UÀ¼ÀÄ FUÀ ¥ÀæPÀlªÁVgÀĪÀ ¹j¨sÀƪÀ®AiÀÄzÀ ¥ÀjZÀAiÀÄPÀÈwUÀ¼À £ÉgÀ½£À°è vÀªÀÄä ‘£ÀÆvÀ£À ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß’ C©üªÀÈ¢Þ ¥Àr¸ÀĪÀ AiÉÆÃd£ÉUÉ ZÁ®£É ¤ÃrgÀĪÀÅ¢zÉ! PÀ¼ÉzÀ 65 ªÀµÀðUÀ½AzÀ PÀvÀÛ®PÉÆÃuÉ ¸ÉÃjzÀÝ  F PÀÈwAiÀÄ ¸ÀgÀ¼À ºÁUÀÆ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ ¥ÀjZÀAiÀÄ ¤Ãr; PÁªÁåAvÀUÀðvÀªÁzÀ ºÀ®ªÁgÀÄ CªÀÄÆ®å ªÀiÁ»wUÀ¼À£ÀÄß ªÉÆzÀ°UÉ  ¨É¼ÀQUÉvÀAzÀ ¥ÀjZÀAiÀÄ PÁgÀ£À ¸ÁzsÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÆPÀÛªÁV ¸Àäj¸ÀĪÀ ¸Ëd£ÀåªÀÇ ºÀ®ªÀgÀ°è E®èªÁVgÀĪÀÅzÀÄ wÃgÀ C£ÀÄavÀªÁzÀ ªÀvÀð£ÉAiÀiÁVzÉ. F UÀæAxÀzÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ 1953gÀ°è E®èzÀ EwºÁ¸À ¤«Äð¸ÀĪÀPÁAiÀÄð ¥ÁægÀA¨sÀªÁ¬ÄvÀÄ! 2000£Éà E¸À«AiÀÄ°è ‘¥ÀĸÀÛPÀ±ÀQÛAiÀĪÀgÀ’ ¥ÀæªÉñÀ¢AzÀ »A¢£À ¥ÀæAiÀÄvÀßPÉÌ ªÀÄgÀÄZÁ®£É zÉÆgɬÄvÀÄ! 2010jAzÀ ¥ÀæPÀlªÁVgÀĪÀ ¸ÀgÀ¼À ¥ÀjZÀAiÀÄPÀÈwUÀ¼À PÁgÀt¢AzÀ F C£ÀÄavÀ ¥ÀæAiÀÄvÀßPÉÌ »£ÉßqÉAiÀÄÄAmÁVvÀÄÛ!! FUÀ E£ÀÆß ºÉaÑ£À «zÁåªÀAvÀgÀÄ ¸ÀAWÀnvÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß £Àqɹ, ¹j¨sÀƪÀ®AiÀÄzÀ ¸ÀgÀ¼À ¥ÀjZÀAiÀÄPÀÈwUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄƯÉUÀÄA¥ÁV¹, ¥ÀÄ£ÀB E®èzÀ EwºÁ¸À ¤gÀƦ¸ÀĪÀ ¸ÁºÀ¸ÀPÉÌ PÉʺÁQgÀĪÀÅzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ «±ÉõÀvÉAiÀiÁVzÉ! ¸ÀA§A¢ü¹zÀªÀgÀÄ F ªÀĺÀvÀÛgÀªÁzÀ ¸ÁzsÀ£ÉUÁV ¤dPÀÆÌ ºÉªÉÄä ¥ÀqÀ¨ÉÃQzÉ!!! CªÀgÀ£ÀÄß         C©ü£ÀA¢¸ÉÆÃt!!!
¸ÀÄ«±Á®¥ÀæzÀPÀëgÀzÀ¨sÀƪÀ®AiÀÄzÀ ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß PÉ®ªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀAPÀÄavÀ         ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀzÀ PÁgÀt¢AzÀ gÀºÀ¸ÀåªÁV ªÀÄÄaÑj¹gÀĪÀ «ZÁgÀzÀ°è ¸ÀzÉúÀ«®è. FUÀ CzÀgÀ £ÀPÀ®Ä ¥ÀæwAiÀÄ£ÁßzÀgÀÆ ºÉÆgÀvÀAzÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É£Àqɹ,   C°è£À CAvÀ¸Áð»vÀåªÀ£ÀÄß ¸ÀAUÀ滸ÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ CªÀÅUÀ¼À ¸ÀgÀ¼À¥ÀjZÀAiÀĪÀiÁrPÉÆqÀ¨ÉÃQzÉ.
CzÀȵÀÖªÀ±À¢AzÀ '¸ÀÄ«±Á®¥ÀvÀæzÀPÀëgÀzÀ ¨sÀƪÀ®AiÀÄ'ªÉà ¸ÀªÀÄUÀæªÁV zÉÆgÉvÀgÀÆ, CzÀÄ ZÀPÀæ§AzsÀgÀÆ¥ÀzÀ°è ¸ÀAPÉÃvÀªÁVAiÉÄà EgÀÄvÀÛzÉ! CzÀgÉƼÀUÉ £ÀªÀÄUÉ CxÀðªÁUÀĪÀ ¸Á»vÀåªÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸À¨ÉÃPÁzÀgÉ; ªÉÆzÀ®£Éà ºÀAvÀªÁV ¸ÀÛA§PÁªÀå ºÁUÀÆ C±ÀéUÀwAiÀÄ CAvÀ¸Áð»vÀåªÀ£ÀÄß ¥ÀævÉåÃQ¸À¨ÉÃPÀÄ. ¥ÀæxÀªÀÄRAqÀzÀ 59 CzsÁåAiÀÄUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ F PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ¹j¨sÀƪÀ®AiÀÄzÀ¸ÀÄzsÁyðAiÀÄÄ vÀ£Àß Ew«ÄwAiÀÄ°è ¸ÁzsÀå«gÀĪÀ ªÀÄnÖUÉ ªÀiÁrzÁÝVzÉ. F ºÀAvÀzÀ°è ¸ÁPÀµÀÄÖ CAvÀ¸Áð»vÀåªÀÅ ¥ÀæPÀlªÁVªÉ. 
 C±ÀéUÀwAiÀÄ°è CAvÀ¸Áð»vÀåªÀ£ÀÄß ¥ÀævÉåÃQ¹ ¸ÀAUÀ滸ÀĪÁUÀ, ¥ÀÆtð¥ÀzÀåUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÁzÀ¥ÀzÀåUÀ¼À CAvÀ¸Áð»vÀåªÀÅ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉAiÀiÁVgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹, CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀævÉåÃPÀªÁV ¸ÀAUÀ滹 «±Éèö¸À¨ÉÃPÀÄ.   
  ¥ÁzÀ¥ÀzÀåUÀ¼À ªÉÆzÀ®£Éà CPÀëgÀzÀ°è ªÉÄð¤AzÀ PɼÀPÉÌ CxÀªÁ PɼÀV¤AzÀ ªÉÄîPÉÌ ¸À¥ÀðUÀwAiÀÄ°è  ¸ÁVzÁUÀ zÉÆgÉAiÀÄĪÀ CAvÀ¸Áð»vÀåªÀ£ÀÄß PÀæªÀħzÀÞªÁV «AUÀr¹, ¥ÀævÉÃPÀªÁV §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ «±Éèö¸À¨ÉÃPÀÄ.
  ªÀÄÆ®PÀÈwAiÀÄ ¥ÁzÀ¥ÀzÀåzÀ°è ¸ÀÛA§PÁªÀå zÉÆgÉAiÀÄĪÀ «ZÁgÀªÁV ¥ÀjÃQë¹ ¥ÀæAiÀÄw߸À¨ÉÃPÀÄ.  CAvÀ¸Áð»vÀåªÀ£ÀÄß ¥ÀævÉåÃQ¹zÁUÀ, CzÀÄ ZÀvÁÛtªÉÇà   (£Á®Ä̸Á°£À ¥ÀzÀågÀÆ¥À) CxÀªÁ ¨ÉzÀAqÉAiÉÆà (UÀzÀågÀÆ¥À) JA§ÄzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¸À¨ÉÃPÀÄ.
  EªÀÅUÀ¼À DzsÁgÀzÀ°è 1) ªÉÆzÀ°UÉ C±ÀéUÀwAiÀÄ CAvÀ¸Áð»vÀåªÀ£ÀÄß PÀæªÀħzÀÞªÁV £Á®ÄÌ ¥ÁzÀUÀ¼ÁV «AUÀr¹PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. C£ÀAvÀgÀ CzÀgÀ°è ¥ÀÄ£ÀB C±ÀéUÀw ºÁUÀÆ ¸ÀÛA§PÁªÀågÀÆ¥ÀzÀ°è ¨ÉÃgÉÆAzÀÄ CAvÀ¸Áð»vÀå   zÉÆgÉAiÀÄĪÀÅzÀ£ÀÄß ¥ÀjÃQë¸À¨ÉÃPÀÄ. CxÀð¥ÀÆtðªÁV CAvÀ¸Áð»vÀå zÉÆgÉvÀ°è CªÀ£ÀÄß CzsÁåAiÀÄ; ¥ÁzÀ¸ÀASÉå; CPÀëgÀ¸ÀASÉå EvÁå¢ «¼Á¸À ¸À»vÀªÁV ¥ÀævÉåÃPÀªÁV ¸ÀAUÀ滹 «±Éèö¹ ¥ÀjZÀ¬Ä¸À¨ÉÃPÀÄ. ( F jÃwAiÀÄ°è ¥ÀjÃQë¹,   ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ ¥sÀ°vÁA±À zÉÆgÉAiÀÄĪÀ GzÁºÀgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀævÀåPÀëªÁV ¥ÀæªÀiÁtÂÃPÀj¹zÁÝVzÉ)
  2) (C) 1£Éà CzsÁåAiÀÄ¢AzÀ 59£Éà CzsÁåAiÀÄzÀªÀgÉ«UÉ ¥ÀæªÀ»¹gÀĪÀ ¸ÀÛA§PÁªÀåªÀ£ÀÄß CªÀÅUÀ¼À¨sÁµÁ£ÀĸÁgÀªÁV ¥ÀævÉåÃPÀªÁV MAzÉqÉ ¸ÀAUÀ滸À¨ÉÃPÀÄ. (¸ÀÜA§PÁªÀå)
(D) MAzÀQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ CzsÁåAiÀÄUÀ¼À°è MAzÉà ¥ÁzÀ ºÁUÀÆ CPÀëgÀ ¸ÁÜ£ÀzÀ°è   ªÉÄð¤AzÀ PɼÀPÉÌ CxÀªÁ PɼÀV¤AzÀ ªÉÄîPÉÌ ¥ÀæªÀ»¹gÀĪÀ ¸ÀÛA§PÁªÀåzÀ   ¨sÁUÀªÀ£ÀÄß ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁV UÀÄgÀÄw¹, «¼Á¸À ¸À»vÀªÁV CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀævÉåÃPÀªÁV ¸ÀAUÀ滹 «±Éèö¹ ¥ÀjZÀ¬Ä¸À¨ÉÃPÀÄ. (DÁ) PÉ®ªÀÅ CzsÁåAiÀÄUÀ¼À°è eÉÆÃr£ÁUÀgÀ§AzsÀzÀ°è zÉÆgÉAiÀÄĪÀ ¸ÀÛA§PÁªÀå¨sÁUÀªÀ£ÀÄß «¼Á¸À¸À»vÀ UÀÄgÀÄw¹ ¥ÀævÉåÃPÀªÁV ¸ÀAUÀ滹 «±Éèö¹ «ªÀj¸À¨ÉÃPÀÄ. CAzÀgÉ; AiÀiÁªÀÅzÉà MAzÀÄ CzsÁåAiÀÄzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÁzÀzÀ°è ¥ÁægÀA¨sÀzÀ°è CxÀªÁ ªÀÄzsÀåzÀ°è CxÀªÁ   PÉÆ£ÉAiÀÄ°è ºÀ®ªÁgÀÄ CPÀëgÀUÀ¼ÀÄ ªÉÄð¤AzÀ PɼÀV½zÀÄ §®§¢AiÀÄ CPÀëgÀ¢AzÀ ªÉÄïɸÁV, ¥ÀÄ£ÀB §®§¢AiÀÄ CPÀëgÀ¢AzÀ PɼÀUɸÁUÀĪÀ PÀæªÀÄ«gÀÄvÀÛzÉ.   CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀæªÀħzÀÞªÁV ¥ÀævÉåÃQ¹, «±Éèö¹ «ªÀj¸À¨ÉÃPÀÄ.
  F jÃwAiÀÄ°è zÉÆgÉAiÀÄĪÀ CAvÀ¸Áð»vÀåªÀ£ÀÄß ¸ÁzsÀå«gÀĪÀ ªÀÄnÖUÉ ªÀÄÆ® ¥ÀzÀåUÀ¼ÀAvÉAiÉÄà MAzÉà ¸Á°£À°è £Á®ÄÌ¥ÁzÀUÀ¼ÁV «AUÀr¹, CzÀgÀ°è ¥ÀÄ£ÀB   C±ÀéUÀw ºÁUÀÆ ¸ÀÛA§PÁªÀågÀÆ¥ÀzÀ°è ¨ÉÃgÉÆAzÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ (PÀ£ÀßqÀ; ¥ÁæPÀÈvÀ; ¸ÀA¸ÀÌøvÀ EvÁå¢) CAvÀ¸Áð»vÀåªÀÅ zÉÆgÉAiÀÄÄvÀÛzÉAiÉÄà JA§ÄzÀ£ÀÄß ¥ÀjÃQë¹,   CzÀ£ÀÄß ¥ÀæævÉåÃQ¹, «±Éèö¹, «ªÀj¸À¨ÉÃPÀÄ.
  FjÃwAiÀÄ «±ÉèõÀuÉ ºÁUÀÆ «ªÀgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀ PÁAiÀÄ𠤪Àð»¸ÀĪÀªÀjUÉ       PÀ£ÀßqÀzÉÆA¢UÉ ¨ÉÃgÉÆAzÀÄ CxÀªÁ ºÀ®ªÁgÀÄ ¨sÁµÉUÀ¼À ¥ÀjZÀAiÀÄzÉÆA¢UÉ ¥ÁæaãÀªÁzÀ zsÀªÀÄðeÁÕ£À, «eÁÕ£À,  ¸Á»vÀå, ¸ÀAVÃvÀ, £ÀÈvÁå¢ £Á£ÁjÃwAiÀÄ «ZÁgÀUÀ¼À D¼ÀªÁzÀ    eÁÕ£À CxÀªÁ   ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ ¥ÀjZÀAiÀĪÀÅ CvÀåUÀvÀå.
  "¹j¨sÀƪÀ®AiÀÄzÀ°è K£ÀÆ E®è; FUÀ ¸ÀÆa¹gÀĪÀÅzÉ®èªÀÇ PÉêÀ® ¨sÀæªÀiÁ¯ÉÆÃPÀzÀ°è «ºÀj¸ÀĪÀªÀgÀ ¸ÀéPÀ¥ÉÆî PÀ°àvÀ «ªÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ"  JAzÀÄ     C£ÀÄavÀªÁV ªÁ¢¸ÀĪÀªÀgÀ ªÁzÀzÀ ¨ÉÃUÉAiÀÄ£ÀÄß ±ÀªÀÄ£À ªÀiÁqÀ®Ä CUÀvÀåªÁzÀÄzÀQÌAvÀ ºÉaÑ£À ªÀiÁ»wUÀ¼ÀÄ FUÁUÀ¯Éà ¨É¼ÀPÀÄPÀAqÀÄ ¥ÀæPÀlªÁV; ¸ÁªÀiÁ£Àå NzÀÄUÀgÀ£ÀÄß vÀ®Ä¦zÁÝVzÉ. E£ÀÄß½¢gÀĪÀÅzÀÄ ¹j¨sÀƪÀ®AiÀÄzÀ   «±ÀégÀÆ¥ÀzÀ±Àð£ÀªÀiÁvÀæ.
  ªÉÄïɸÀÆa¹zÀAvÉ §ºÀĪÀÄÄR ¥Àæw¨sÁ±Á°UÀ¼ÀÄ §ºÀ¼À vÁ¼Éä¬ÄAzÀ ±ÀæªÀĪÀ»¹ PÁAiÀÄð¤ªÀð»¹zÀ°èªÀiÁvÀæªÉà ¸ÁªÀiÁ£Àå NzÀÄUÀjUÉ ¸ÀªÀðdÕ¸ÀégÀƦAiÀiÁzÀ ¥ÁæaãÀ PÀ£ÀßqÀPÀ« PÀĪÀÄÄzÉÃAzÀĪÀÄĤAiÀÄ ¸ÀªÀð¨sÁµÁªÀĬÄèsÁµÁ ¹j¨sÀƪÀ®AiÀÄzÀ «±ÀégÀÆ¥ÀzÀ±Àð£ÀªÁUÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀÄvÀÛzÉ!
    EAxÀ ªÀĺÉÆãÀßvÀªÁzÀ, CwPÀptªÁzÀ, ¯ÉÆÃPÉÆÃ¥ÀPÁjAiÀiÁzÀ, DvÀä¸ÁPÁëvÁÌgÀªÀ£ÀÄß MzÀV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ¸Á¢ü¸ÀĪÀ bÀ®ºÉÆA¢zÀ ªÉÄÃzsÁ«UÀ¼À ±ÀæzÁÞªÀAvÀ ¸ÉêÉAiÀÄÄ FUÀ CvÀåUÀvÀåªÁVzÉ.
EA¢£À ¢£ÀUÀ¼À°è ¸Á»vÀåzÀ CzsÀåAiÀÄ£ÀªÉA§ÄzÀÄ AiÀiÁjUÀÆ ¨ÉÃqÀzÀ «ZÁgÀªÁVzÉ! ¹j¨sÀƪÀ®AiÀĪÀÅ FUÁUÀ¯Éà ‘PÀ©âtzÀ PÀqÀ¯É’ JA§       ºÀuÉ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ PÁgÀt¢AzÀ d£À¸ÁªÀiÁ£ÀåjUÉ EzÀÄ ¸ÀÄ®¨sÀªÁV CxÀðªÁUÀĪÀÅ¢®è. «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀªÀjUÉ EzÀgÀ UÁ½UÀAzsÀªÀÇ w½AiÀÄzÀÄ! »ÃVgÀĪÀ°è F dUÀwÛ£À CZÀÑjAiÀÄ PÁªÀåªÀÅ ªÀÄÄA¢£À vÀ¯ÉªÀiÁjUÉ G½AiÀÄĪÀ zÁjAiÀiÁªÀÅzÀÄ? F PÁgÀt¢AzÁV FUÀ ¹zÀÞªÁVgÀĪÀ ¸ÀgÀ¼À¸Á»vÀåªÀ£ÀÄß ±Á¯Á ªÀÄPÀ̽UÁzÀgÀÆ PÀAoÀ¥ÁoÀzÀ ¸ÀázsÉðAiÀÄ gÀÆ¥ÀzÀ°è PÀ°¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð£ÀqÉAiÀĨÉÃQzÉ.
ªÀåQÛfêÀ£ÀzÀ «PÀ¸À£ÀPÉÌ ºÉaÑ£À £ÉgÀªÀŤÃqÀ¯ÁgÀzÀ zÀÆgÀzÀ±ÀðzÀ         zÁ¸Á£ÀÄzÁ¸ÀgÁVgÀĪÀ EA¢£À ªÀÄPÀ̼À ¥ÉÆõÀPÀgÀÄ F ªÀĺÀvÀÛgÀªÁzÀ       eÁÕ£À¤¢üAiÀÄ£ÀÄß vÀªÀÄä ªÀÄPÀ̽UÉ ¥ÀjZÀ¬Ä¸ÀĪÀ ªÀÄ£À¸ÀĪÀiÁqÀ¨ÉÃQzÉ. aPÀ̪ÀÄPÀ̼ÀÆ PÀAoÀ¥ÁoÀªÀiÁqÀ§ºÀÄzÁzÀ ¸ÀgÀ¼À gÀÆ¥ÀzÀ°è PÁªÀåªÀÅ ¹zÀÞªÁVzÉ. PÀ£ÀßqÀ¨sÁµÉAiÀÄ «ZÁgÀzÀ°è ¤dªÁzÀ C©üªÀiÁ£ÀºÉÆA¢zÀ GzÀå«ÄUÀ¼ÀÄ             zÀÆgÀzÀ±Àð£ÀzÀªÀÄÆ®PÀªÀÇ ªÀÄPÀ̽UÉ F ªÀĺÀvÀÛgÀªÁzÀ eÁÕ£À¤¢üAiÀÄ ¥ÀæzÀ±Àð£ÀPÉÌ CªÀPÁ±ÀPÀ°à¹ F CªÀÄÆ®åªÁzÀ dUÀwÛ£À ¸Á»vÀåzÀ ªÁå¥ÀPÀ ¥ÀjZÀAiÀÄPÉÌ £ÉgÀªÁUÀ§ºÀÄzÁVzÉ. 
E®èªÁzÀ°è, F CvÀåªÀÄÆ®åªÁzÀ ¸Á»vÀågÀvÀߪÀÅ SÁ¸ÀVAiÀĪÀgÀ PÉʸÉÃj,       d£À¸ÁªÀiÁ£ÀågÀ ¥Á°UÉ EzÀÄ UÀUÀ£ÀPÀĸÀĪÀĪÁUÀĪÀÅzÀÄ RavÀ. CxÀªÁ ªÀÄÄA¢£À ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀªÀgÉ«UÀÆ EzÀÄ AiÀiÁjUÀÆ CxÀðªÁUÀzÀ PÀ©âtzÀ PÀqÀ¯ÉAiÀiÁVAiÉÄà ªÀÄÄAzÀĪÀgÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ C¤ªÁAiÀÄð!  EzÀÄ ºÉÃUÁUÀ¨ÉÃPÀÄ? K£ÁUÀ¨ÉÃPÀÄ? JA§ÄzÀ£ÀÄß «ªÉÃQUÀ¼ÁzÀ ¤ÃªÉà ¤zsÀðj¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ F ªÀÄÆ®PÀ £À£Àß PÀ¼ÀPÀ½AiÀÄ ªÀÄ£À«.
¸ÀªÀðdÕ¸ÀégÀƦAiÀiÁzÀ PÀĪÀÄÄzÉÃAzÀĪÀÄĤAiÀÄÄ ¸ÀPÀ®jUÀÆ ¸ÀzÀÄã¢ÞAiÀÄ£ÀÄß PÀgÀÄt¸À°.

                                              -¹j¨sÀƪÀ®AiÀÄzÀ¸ÀÄzsÁyð.


*   *   *

Sunday, 18 January 2015

ಕುಮುದೇಂದುಮುನಿಯ ಸರ್ವಭಾಷಾಮಯೀ ಸಿರಿಭೂವಲಯ - ಒಂದು ಖಚಿತವಾದ ಸರಳ ಪರಿಚಯ

ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಅಚ್ಚರಿಯ ಪ್ರಾಚೀನ ಕನ್ನಡ ಅಂಕಕಾವ್ಯ
ಕುಮುದೇಂದುಮುನಿಯ 
ಸರ್ವಭಾಷಾಮಯೀ ಸಿರಿಭೂವಲಯ ಕುರಿತ
 ಒಂದು ಖಚಿತವಾದ ಸರಳ ಪರಿಚಯ
ಗ್ರಂಥದ ಮೂಲ ವಾರಸುದಾರರು: ದೊಡ್ಡಬೆಲೆ ಧರಣೆಂದ್ರ ಪಂಡಿತರು
ಗ್ರಂಥ ಸಂರಕ್ಷಕರು:  ಪಂ. ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಶಾಸ್ತ್ರಿ
ಗ್ರಂಥ ಸಂಶೋಧಕರು: ಕರ್ಲಮಂಗಲಂ ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ
ಗ್ರಂಥ ಪ್ರಚಾರಕರು: ಕೆ. ಅನಂತಸುಬ್ಬರಾಯ
ಅಕ್ಷರ ಆವೃತಿಯ ಮೊದಲ ಪ್ರಕಾಶಕರು: ಸರ್ವಾರ್ಥಸಿದ್ಧಿಸಂಘ ಬೆಂಗಳೂರು
ನಾಡಿನ ಹೆಸರಾಂತ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಸಂಪಾದಕ ಮಂಡಳಿಯ ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ
ಭಾಗಶಃ ಪರಿಷ್ಕತ ಮರುಮುದ್ರಣ: ಪುಸ್ತಕಶಕ್ತಿಪ್ರಕಾಶನ ಬೆಂಗಳೂರು.
ಪ್ರಥಮಖಂಡದ 59 ಅಧ್ಯಾಯಗಳ ಸರಳ ಪರಿಚಯಕಾರ: ಸಿರಿಭೂವಲಯದ ಸುಧಾರ್ಥಿ
ಸರಳ ಪರಿಚಯಕೃತಿಗಳ ಪ್ರಕಟಣೆ: ಶ್ರೀಮತಿ ಗಿರಿಜಾಶಂಕರ ಹಾಲುವಾಗಿಲು. 
ಸಿರಿಭೂವಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಗಳಿರುವಜಾಗ: 
ಗೂಗಲ್, ವಿಕಿಪಿಡಿಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಅಂತರ್ಜಾಲ ತಾಣಗಳು
ಸಿರಿಭೂವಲಯದ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಮಾಹಿತಿಗಳಿಗೇ ಮೀಸಲಾದ ತಾಣ:
siribhoovalayasaara.blogspot.in
e-mail: sudharthyhassan@gmail.com
*   *   *
  ಆತ್ಮೀಯ ಕನ್ನಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ,

  ಜಗತ್ತಿನ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ‘ಕನ್ನಡದವೇದ’ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾದ ಸಿರಿಭೂವಲಯವನ್ನು ಕುರಿತಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಈ ಅಂತರ್ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಧಮೂಲದಿಂದಲೂ  ನೀವು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವುದು ಸಹಜ.  ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಲೂ ಈ ಗ್ರಂಥದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಇಲ್ಲದ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಅಸಹಜ ಸಂಗತಿಗಳು ಪ್ರಚಾರವಾಗಿರುವುದರ ಕಾರಣ ಸಾಮಾನ್ಯ ಓದುಗರಿರಲೀ; ಈ ಅಚ್ಚರಿಯ ಕೃತಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಮುಂದೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಬಯಸುವ ಪ್ರತಿಭಾಶಾಲಿಗಳನ್ನೂ ದಿಕ್ಕುಗೆಡಿಸುವ ಗೊಂದಲದ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಅಂತರ್ಜಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬೆಳಕುಕಂಡವು.

   ವಿವೇಕಶಾಲಿಗಳ ಸಮಂಜಸವಾದ ತರ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕದಂತೆ ‘ಅಂತೆ ಕಂತೆ’ ಗಳ ಅಡ್ಡಗೋಡೆಯಮೇಲಿನ ದೀಪದಂಥ ಅಲ್ಲಿನ ಮಾಹಿತಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಯಾವುದನ್ನು ನಂಬುವುದು; ಯಾವುದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವುದು!? ಎಂಬುದೇ ಹಲವರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿತ್ತು! ಇದರೊಂದಿಗೆ ಜೈನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಹಾಗೂ ವೈದಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ನಡುವೆ ಬೆಳೆದುಬಂದಿರುವ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಮೇಲಾಟದಲ್ಲಿ ಈ ಕೃತಿಯು ಬಲಿಪಶುವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಎರಡೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ವಿದ್ವಾಂಸರೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಈ ಅಚ್ಚರಿಯ ಅಂಕಕಾವ್ಯವನ್ನು ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 60 ವರ್ಷಗಳಕಾಲ ಕತ್ತಲಕೋಣೆಗೆ ಸೇರಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದರು. ‘ಸಿರಿಭೂವಲಯ ಎಲ್ಲಿದೆ?’ ‘ಕುಮುದೇಂದು ಮುನಿಯಾರು?’ ‘ಸಿರಿಭೂವಲಯದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಮಣ್ಣು? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಈಗ ಪರಿತಪಿಸುವಂತಾಗಿದೆ! 

   ಈಗ ಪರಿಸರ ಪೂರ್ಣ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಕುಮುದೇಂದುಮುನಿಯ ಸಿರಿಭೂವಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕೃತವಾದ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಪ್ರಥಮ ಖಂಡದ ಸರಳ ಪರಿಚಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿತವಾದ ಒಂಬತ್ತು ಕೃತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಇವುಗಳ ಹಿಂದಿ ಹಾಗೂ ಆಂಗ್ಲಾಭಾಷೆಯ ಭಾವಾನುವಾದವು ಮೇಲೆ ಸೂಚಿಸಿದ ದಿಕ್ಕುಗೆಡಿಸುವ ಗೊಂದಲದ ಪರಿಸರವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬದಲಿಸಿದೆ. (ಹಿಂದಿ ಭಾವಾನುವಾದ: ಶ್ರೀ ರಾಮಣ್ಣ ಹಾಸನ ; ಆಂಗ್ಲಾಭಾವಾನುವಾದ: ಶ್ರೀ ಕವಿ ಸುರೇಶ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ)  ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆದುಬಂದಿರುವ ನಿರಂತರವಾದ ಅಧ್ಯಯನವು ಈ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. 
  
  ಕುಮುದೇಂದುಮುನಿಯ ಸಿರಿಭೂವಲಯವು ಆಧುನಿಕ ವಿದ್ವಾಂಸರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಅನಾದಣೆಗೆ ಗುರಿಯಾದರೂ ಇದು ಕನ್ನಡಭಾಷೆಯ ಮಾನಸ್ತಂಬ! ಕನ್ನಡಭಾಷೆಯ ಪ್ರಾಚೀನತೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲು ಇರುವ ಏಕೈಕ ಜೀವಂತ ದಾಖಲೆ!! 

   ತನ್ನದೇ ಆದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಈ ಗ್ರಂಥವು ಓದುಗರಿಗೆ ಬಹಳ ಕಠಿಣವಾದ ಕಾವ್ಯವೆನಿಸಿದರೂ ಇದೊಂದು ಜಗತ್ತಿನ ಜ್ಞಾನಭಂಡಾರ. ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನದ ಎಲ್ಲರೀತಿಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿವೆ. ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ನಾಶಪಡಿಸಲಾಗದ 363 ಮತಧರ್ಮಗಳ ವಿವರಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಮಾವೇಶವಾಗಿವೆ. 1200 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಜಾಗತಿಕ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತವಿದ್ದ 718ಭಾಷೆಗಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಗರವು ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆಯಲು ಈಗ ಯಾಗಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವಾಗಿದೆ! 

  ಸರ್ವಭಾಷಾಮಯೀಭಾಷಾ ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆಯ 64 ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ 1 ರಿಂದ 64 ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ಉದ್ದಸಾಲು 27 ; ಅಡ್ಡಸಾಲು 27 ರಂತೆ ಒಂಟ್ಟು 729 ಚೌಕಗಳಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರಬದ್ಧವಾಗಿ ತುಂಬಿಸಿ ರಚಿಸಲಾಗಿರುವ  ಈ ಅಂಕಕಾವ್ಯವನ್ನು ಓದಲು ಸುಮಾರು 40 ಬಂಧಗಳಿವೆ. 6000 ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಈ ಅಂಕಕಾವ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ‘ನೂರುಸಾವಿರ ಲಕ್ಷಕೋಟಿ’ ಶ್ಲೋಕಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ  718 ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಸಕಲ ಸಾಹಿಯ್ಯವನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡ ಈ ಕಾವ್ಯದ ಮೂಲ ಕನ್ನಡ ಸಾಂಗತ್ಯ ಪದ್ಯಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ: ಆರುಲಕ್ಷ! ಇದರಲ್ಲಿ 6000 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವಿದೆಯೆಂದು ಕವಿಯು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಕಾವ್ಯವು 9 ಖಂಡಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಖಂಡದಲ್ಲಿಯೂ ಹಲವಾರು ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಮಂಗಳಪ್ರಾಭೃತವೆಂದು ಹೆಸರಿರುವ ಪ್ರಥಮಖಂಡದಲ್ಲಿ 59 ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿವೆ. 

  ಸಿರಿಭೂವಲಯದ ಪ್ರಥಮಖಂಡದ 59 ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸೀಮಿತ ಪರಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಅಂತರ್ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ; 7 ಸರಳ ಪರಿಚಯಕೃತಿಗಳ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಈಗ ಇವುಗಳ ಪೈಕಿ ಕೆಲವು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ಓದುಗರ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಒಂದೆಡೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ‘ಜಗತ್ತಿನ ಹತ್ತನೇ ಅಚ್ಚರಿ’ ಎಂಬ ಪರಿಚಯಕೃತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಿರಿಭೂವಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇದೊಂದು ಉಪಯುಕ್ತ ಕೈಪಿಡಿ. ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಓದುಗರಿಗಾಗಿ ‘ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸಿರಿಭೂವಲಯ’ ಎಂಬ ಕಿರುಹೊತ್ತಿಗೆಯನ್ನೂ ಹೊರತರಲಾಗಿದೆ.  ಸಿರಿಭೂವಲಯದ ಅಂತರ್ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡುವ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವವರು ‘ಜಗತ್ತಿನ ಹತ್ತನೇ ಅಚ್ಚರಿ’ಯೊಂದಿಗೆ ಸಿರಿಭೂವಲಯಸಾರ, ಸಿರಿಭೂವಲಯಸಾಗರರತ್ನಮಂಜೂಷ, ಸಿರಿಭೂವಲಯ ಸಾಗರರತ್ನಮಂಜೂಷ, 2. ಇವುಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗಮನಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. 

  ಅಶ್ವಗತಿ ಹಾಗೂ ಸ್ತಂಬಕಾವ್ಯರೂಪದಲ್ಲಿ ದೊರೆತಿರುವ ಪ್ರಾಕೃತ; ಸಂಸ್ಕøತ; ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಇತರ ಹಲವಾರು ಭಾಷೆಗಳ ಅಂತರ್ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಒಂದೆಡೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ; ಅವುಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಭಾಷಾ ವಿಶಾರದರು ಆಸಕ್ತಿವಹಿಸಿ ಮಾಡಬೆಕಿದೆ. 
  
  ಆತ್ಮೀಯ ಓದುಗರೇ, ಇದುವರೆವಿಗೂ ನೀವು ಈ ಜಗದ ಅಚ್ಚರಿಯೆನಿಸಿರುವ ಕುಮುದೇಂದುಮುನಿಯ ಸರ್ವಭಾಷಾಮಯೀಭಾಷಾ ಸಿರಿಭೂವಲಯದ ಸರಳ ಪರಿಚಯ ಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು  ಓದಿ ತಿಳಿದಂತಾಯಿತು. ಈ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಕವಿಯು ಒಂದೆಡೆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿಯಲು 12 ವರ್ಷಗಳಕಾಲ ಏಕೆ? ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಒಂದು ಅಂತರ್ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ (ಸುಮಾರು 47 ನಿಮಿಷಗಳ ಅವಧಿ) ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ! ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿರುವುದಿದೆ! ಜಗತ್ತಿನ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಸವಾಲಾಗಿದೆ!
  
  ಪಂಡಿತರಿರಲೀ; ಪಾಮರರಿರಲೀ ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಈ ಮಾತನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ನಿಶ್ಚಯ!! ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಜೀವನದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮರ್ಮವನ್ನು ಅರಿತವರು ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ!! ಸಿರಿ; ಸಂಪತ್ತು; ಸೌಂದರ್ಯ, ಸಾಮಥ್ರ್ಯ, ಅಧಿಕಾರ, ಆರೋಗ್ಯ, ವಿದ್ಯೆ; ಬುದ್ಧಿ, ಮುಂತಾದುವು ಇಲ್ಲದೇ ಇಹಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಸಿಗದೆಂಬುದು ಬಹುಜನರ ಭಾವನೆ! ಈ ಭಾವನೆಯು ಅರೆ ಸತ್ಯ; ಅರೆ ಮಿಥ್ಯ! ಇವುಗಳು ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕು; ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಬೇಡ! 
  
  ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿಲಯಗಳ ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದುವುದೇ ನಿಜವಾದ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕತೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಪರಿಚಯಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಲು ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯವು ಎಷ್ಟೇ ಇರಲೀ; ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಹಿಕೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ನೀವು ಕೆಲವು ಸಮಯವಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಕೂಡಲೇ ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿಲಯಗಳ ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಜ್ಞಾನವು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಚನೆಯ ಅವಧಿಯು ನಿಜಕ್ಕೂ 47 ನಿಮಿಷಗಳನ್ನು ಮೀರುವುದಿಲ್ಲ! ಇದು ನನ್ನ ಸ್ವಾನುಭವ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕವಿವಾಣಿಯು ಸತ್ಯವೆಂದು ನನಗೆ ಖಚಿತವಾಯಿತು.! ನೀವೂ ಇದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಸ್ವತಂತ್ರರಿದ್ದೀರಿ! 

  ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನನಗೆ ಈ ಸತ್ಯದರ್ಶನವಾಗುವ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರಣವಾದ ಕುಮುದೇಂದು ಸಹಿತವಾದ ಸಕಲ ಪ್ರಾಚೀನ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳಿಗೆ; ಸಿರಿಭೂವಲಯಕ್ಕೆ; ನನ್ನನ್ನು ಈ ಸಿರಿಭೂವಲಯದ ಪರಿಧಿಗೆ ಒತ್ತಾಯ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸೇರಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಚೇತನ ದಿ| ಕೆ. ಅನಂತ ಸುಬ್ಬರಾಯರಿಗೆ, ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗಿ; ಈ ಸಂಬಂಧದ ನನ್ನ ಬರಹವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಊಹಾತೀತವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕೈಹಾಕಿ ಯಶಸ್ಸುಗಳಿಸಿದ ನನ್ನಾಕೆ ಸೌ|| ಗಿರಿಜೆಗೆ; ಈ ಫಲವನ್ನು ಸಾರ್ಥಕ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳ್ಳುವ ಉತ್ಸಾಹ ತೋರಿಸಿರುವ ಅಭಿಮಾನೀ ಓದುಗರಿಗೆ ಸಿರಿಭೂವಲಯದ ಸುಧಾರ್ಥಿಯ ನಮನಗಳು.

   ಸಿರಿಭೂವಲಯವು ಇದುವರೆವಿಗೂ ಕೇವಲ ಕೆಲವೇ ಜನಗಳ ಆಸಕ್ತಿಯ ವಿಚಾರವಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಪಸರಿಸರವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ! ವೈದ್ಯಕೀಯ; ವಿದ್ಯುತ್, ಗಣಕಯಂತ್ರಕ್ರಮ; ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರ ಮುಂತಾದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಪದವಿ ಪಡೆದ ಪ್ರತಿಭಾಶಾಲಿ  ಯುವ ಸಮೂಹವು ಈಗ ಈ ಜಗದ ಅಚ್ಚರಿಯತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿ; ಮುಂದಿನ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸಿದ್ಧತೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ! ಈ ಪೈಕಿ ಕಾರ್ಕಳದ ಸಮೀಪ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿರುವ ಶ್ರೀ ಹೇಮಂತ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಮಿತ್ರರ ತಂಡವು ವಹಿಸಿರುವ ಆಸಕ್ತಿಯು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಾಯಕವಾದುದು. ಇವರ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಈ ಪ್ರಾಚೀನ ಕನ್ನಡ ಅಂಕ ಕಾವ್ಯದ ಊಹಾತೀತವಾದ ಸಾಮಥ್ರ್ಯದ ಪರಿಚಯವು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ವಿದ್ವಜ್ಜನರ ಗಮನಸೆಳೆದು; ಕವಿ ಕುಮುದೇಂದುವಿನ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವವು ಲೋಕವಿದಿತವಾಗುವುದು ನಿಶ್ಚಿತವೆಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ.  ಸಿರಿಭೂವಲಯದ ವಿಸ್ತ್ರುತ ಪರಿಚಯಕೃತಿ  ‘ಜಗತ್ತಿನ ಹತ್ತನೇ ಅಚ್ಚರಿ’ ಹಾಗೂ ‘ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸಿರಿಭೂವಲಯ’ವು ಮುಂದಿನ ಸಂಕ್ರಾತಿಯ ವೇಳೆಗೆ ಓದುಗರ ಕೈಸೇರಲಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಸಲು ಸಂತೋಷಿಸುತ್ತೇನೆ. 
               ಸಿರಿಭೂವಲಯದ ಸುಧಾರ್ಥಿ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿರಿ: 9449946280, 08172 257186. 
ಮಿಂಚಂಚೆ (e-mail): sudharthyhassan@gmail.com

Saturday, 5 April 2014

PÀĪÀÄÄzÉÃAzÀĪÀÄĤAiÀÄ ¹j¨sÀƪÀ®AiÀĪÀÅ MAzÀÄ ±Á¥ÀUÀæ¸ÀÛ UÀæAxÀªÉÃ?!

  PÀĪÀÄÄzÉÃAzÀĪÀÄĤAiÀÄ ¹j¨sÀƪÀ®AiÀĪÀ£ÀÄß ¸ÀgÀ¼ÀªÁV ¥ÀjZÀ¬Ä¸ÀĪÀ ¢¸ÉAiÀÄ°è £Á£ÀÄ gÀa¹zÀ ‘¹j¨sÀƪÀ®AiÀÄzÀ M¼À£ÉÆÃl’ ªÀ£ÀÄß ¯ÉÆÃPÁ¥ÀðuɪÀiÁqÀĪÀ°è PÀÈwAiÀÄ ¥ÀæPÁ±À£À¸ÀA¸ÉÜAiÀĪÀgÀÄ, ¸À©üPÀjUÉ PÀÈwAiÀÄ ¥ÀjZÀAiÀÄ ªÀiÁrPÉÆlÖ ¥Àæ¹zÀÞ «zÁéA¸ÀgÀÄ ¸ÀÆa¹zÀ C©ü¥ÁæAiÀÄ PÀÄjvÀÄ £Á£ÀÄ ªÀåPÀÛ¥Àr¹zÀ ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼ÀÄ E°è £ÀªÀÄÆzÁVzÀÄÝ CzÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ F «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀÄwÛzÉÝãÉ.

  PÀ£ÁðlPÀzÀ ¸ÀÄ¥Àæ¹zÀÞ UÀAUÀªÀA±ÀzÀ gÁd ¸ÉÊUÉÆlÖ ¹ªÀªÀiÁgÀ¤UÀÆ ¥ÀæSÁåvÀ ¸ÁªÀiÁæl CªÉÆÃWÀªÀµÀð £ÀÈ¥ÀvÀÄAUÀ¤UÀÆ UÀÄgÀĪÁVzÀÝ AiÀiÁ¥À¤ÃAiÀÄ eÉÊ£À¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀ PÀĪÀÄÄzÉÃAzÀÄ ªÀÄĤAiÀÄÄ gÀa¹gÀĪÀ ¸ÀªÀð¨sÁµÁªÀĬÄèsÁµÁ ¹j¨sÀƪÀ®AiÀĪÀÅ ¸ÀªÀð±Á¸ÀÛçªÀÄ¬Ä ªÀiÁvÀæªÀ®è; ¸ÀªÀðeÁÕ£ÀªÀĬÄAiÀiÁzÀ; ¸ÁªÀðPÁ°PÀªÁV CZÀÑjAiÀÄ PÀÈwAiÉĤ¹gÀĪÀ dUÀwÛ£À ªÀÄlÖªÉÆzÀ® UÀtPÀAiÀÄAvÀæ vÀAvÁæA±ÀªÀµÉÖÃC®è, dUÀwÛ£À ¥Àæ¥ÀæxÀªÀÄ «±ÀéPÉÆñÀªÁVgÀĪÀ; KPÉÊPÀ PÀ£ÀßqÀ CAPÀPÁªÀåªÁVgÀĪÀ ¸ÀAUÀwAiÀÄÄ dUÀeÁÓ»gÁVzÉ. EzÀÄ PÀ£ÀßqÀ¨sÁµÉ, CAQ, CPÀëgÀUÀ¼À GUÀªÀĪÀ£ÀÄß PÀÄjvÀAvÉ  ¤RgÀªÁzÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀ 1200ªÀµÀðUÀ¼À »A¢£À RavÀªÁzÀ, CvÀåAvÀ ¥ÁæaãÀªÁzÀ, C¥ÀgÀÆ¥ÀªÁzÀ fêÀAvÀªÁzÀ ¸ÁQëAiÀiÁVzÉ! eÉÊ£À¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀ°è ²RgÀ¥ÁæAiÀĪÁzÀ zsÁ«ÄðPÀ¸Á»vÀåªÉ¤¹gÀĪÀ ‘¥ÀAZÀzsÀªÀ¼À’ UÀ¼À£ÀÄß gÀa¹gÀĪÀ, UÀtÂvÀ±Á¸ÀÛçPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ªÀiÁºÁ£ï ªÉÄÃzsÁ«AiÉĤ¹gÀĪÀ  «ÃgÀÀ¸ÉãÁZÁAiÀÄðgÀÄ ºÁUÀÆ CªÀgÀ ²µÀå f£À¸ÉãÁZÁAiÀÄðjUÉ ²µÀå£ÁVzÀݪÀ£ÀÄ F PÀĪÀÄÄzÉAzÀĪÀÄĤ. EªÀ£À PÁ®ªÀ£ÀÄß PÀÄjvÀAvÉ DzsÀĤPÀ «zÁéA¸ÀgÀ°è MªÀÄävÀ«®èªÁzÀgÀÆ, ‘PÀĪÀÄÄzÉÃAzÀÄ ªÀÄĤAiÀÄÄ UÀtÂvÀ±Á¸ÀÛçzÀ ¥Àæw¨sÉAiÀÄ°è vÀ£Àß UÀÄgÀÄ «ÃgÀ¸ÉãÁZÀAiÀiÁAiÀÄðjVAvÀ®Æ ªÀÄÄAZÀÆtÂAiÀĪÀ£ÀÄ’ JA§ C¤¹PÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÄ¥Àæ¹zÀÞ EwºÁ¸À ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀ qÁ| J¸ï. ²æÃPÀAoÀ±Á¹ÛçAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀÆa¹gÀĪÀÅ¢zÉ.

  EA¢£À DzsÀĤPÀ PÁ®zÀ°è ªÀiÁvÀæªÉÃC®è; ¥ÁæAiÀıÀB vÀ£Àß fëvÀPÁ®zÀ®Æè PÀĪÀÄÄzÉÃAzÀĪÀÄĤAiÀÄÄ F jÃwAiÀÄ ¥Àæ±ÀA¸ÉUÉ ¥ÁvÀæ£ÁV¢ÝgÀ¨ÉÃPÀÄ. F jÃwAiÀÄ ¯ÉÆÃPÀ¥Àæ¹¢ÞAiÀÄ ¹j¨sÀƪÀ®AiÀÄzÀ ¥ÀæSÁåwAiÀÄ£ÀÄß ¸À»¸ÀzÉà AiÀiÁgÉÆà ‘ªÀĺÁvÀägÀÄ’ F UÀæAxÀPÉÌ ±Á¥À¤ÃrgÀ¨ÉÃPÀÄ. EzÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ PÉ®ªÀÅ «ZÁgÀUÀ¼À£ÀÄß E°è NzÀÄUÀgÀÄ UÀªÀĤ¸À§ºÀÄzÁVzÉ.
  eÉÊ£À¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀ ¥ÀæªÀvÀðPÀ D¢wÃxÀðAPÀgÀ¤VAvÀ®Æ ¥ÁæaãÀªÁzÀ, dUÀwÛ£À ¸ÀPÀ®±Á¸ÀÛç, eÁÕ£À-«eÁÕ£ÀUÀ¼À ªÀÄÆ®ªÁzÀ; dUÀwÛ£À ¸ÀÈ¹Ö ¹Üw ®AiÀÄUÀ¼À gÀºÀ¸ÀåªÀ£ÀÄß «ªÀj¸ÀĪÀ, C¥ËgÀĵÉÃAiÀĪÁzÀ  ªÉÃzÀUÀ¼À ¸ÀvÀåvÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÆPÀÛªÁV ¸ÀªÀÄyð¹gÀĪÀÅzÀÄ ¹j¨sÀƪÀ®AiÀÄzÀ°è PÁt§ºÀÄzÁzÀ Cw¥ÀæªÀÄÄRªÁzÀ zÉÆõÀªÁVzÉ! F PÁgÀt¢AzÁVAiÉÄà AiÀiÁgÉÆà ªÀĺÁvÀägÀÄ EzÀ£ÀÄß ±À¦¹gÀ¨ÉÃPÀÄ. (PÀtð¤UÉ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄgÀ ±Á¥À«zÀÝAvÉ!) CzÀjAzÁVAiÉÄà EzÀÄ vÀ£Àß AiÉÆÃUÀåvÉUÉvÀPÀÌ ¥Àæ±ÀA¸É ºÁUÀÆ ¥ÀæSÁåwAiÀÄ£ÀÄß  ¥ÀqÉzÉìĮè JAzÀÄ £À£Àß C¤¹PÉ.

  PÀĪÀÄÄzÉÃAzÀÄ«£ÀÀ fëvÀPÁ®zÀ°è CA¢£À ¸ÀªÀiÁdªÀÅ ¹j¨sÀƪÀ®AiÀĪÀ£ÀÄß AiÀiÁªÀjÃwAiÀÄ°è ¹éÃPÀj¹vÀÄ JA§ÄzÀÄ  AiÀiÁjUÀÆ w½AiÀÄzÀ ¸ÀAUÀwAiÀiÁVzÉ. ªÀÄÄAzÉAiÀÄÆ EzÀÄ ºÉZÀÄÑ ¥ÀæSÁåw ¥ÀqÉzÀ zÁR¯É AiÀiÁªÀÅzÀÆ G½¢®è. ºÀ®ªÁgÀÄ PÀ«ZÀjvÉæ ºÁUÀÆ ¸Á»vÀå ZÀjvÉæAiÀÄ£ÀÄß gÀa¹zÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÉƧâgÀÆ F CZÀÑjAiÀÄ PÁªÀå ºÁUÀÆ PÀ«AiÀÄ£ÀÄß PÀÄjvÀAvÉ K£À£ÀÆß zÁR°¹®è. ‘ªÀÄ°èPÀ¨Éâ JA§ ¸Á¢üéAiÉƧâ¼ÀÄ vÀ£Àß UÀÄgÀÄ ªÀiÁWÀt£ÀA¢ JA§ÄªÀªÀ¤UÉ ±Á¸ÀÛçzÁ£ÀPÁÌV ªÀiÁr¹zÀ ¥Àæw°¦ F CAPÀPÁªÀå’ JA§ ªÀiÁ»wAiÀÄÄ PÀ¼ÉzÀ 60 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ZÀZÉðUɧA¢zÉ.

  F CZÀÑjAiÀÄ CAPÀPÁªÀåªÀÅ zÉÆqÀØ¨É¯É UÁæªÀÄzÀ°è £É¯É¹zÀÝ zsÀgÀuÉÃAzÀæ ¥ÀArvÀgÉA§ «zÁéA¸ÀgÀ°è ªÀA±À¥ÁgÀA¥ÀAiÀÄðªÁV gÀQë¸À®ànÖvÉÛA§ RavÀªÀiÁ»w¬ÄzÉ. F UÀæAxÀzÀ  CzsÀåAiÀÄ£À¢AzÀ eÉÆåÃw±Á¸ÀÛç, DAiÀÄĪÉÃðzÀ, ¥À±ÀĪÉÊzÀå, ¯ÉÆúÀ±Á¸ÀÛç ªÀÄÄAvÁzÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À°è ¥ÀjtvÀgÁV, C¥ÁgÀªÁzÀ d£ÀªÀÄ£ÀßuÉ ¥ÀqÉ¢zÀÝ, ±ÀÀvÁªÀzsÁ¤UÀ¼ÁV D¸ÁÜ£À «zÁéA¸ÀgÉAzÀÄ ªÀÄ£ÀßuÉ ¥ÀqÉ¢zÀÝ F zsÀgÀuÉÃAzÀæ ¥ÀArvÀgÀ «gÀÄzÀÞ ªÀÄvÀìgÀUÀæ¸ÀÛgÁzÀ PÉ®ªÀÅ «zÁé¸ÀAgÀÄ CªÀgÀ «gÀÄzÀÞ eÁÕ£ÀªÀAZÀ£ÉAiÀÄ DgÀÆ¥À ºÉÆj¹, CªÀgÀ£ÀÄß £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ PÀmÉÖ ºÀwÛ¹zÀgÉA§ ªÀiÁ»w EzÉ. CzÀÄ ¤gÁzsÁgÀªÁzÀ D¥ÁzÀ£ÉAiÉÄAzÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è wgÀ¸ÀÌøvÀªÁ¬ÄvÉA§ ªÀiÁ»wAiÀÄÆ EzÉ. DzÀgÀÆ F ¸ÁwéPÀ «zÁéA¸ÀjUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀªÁV C¥ÀªÀiÁ£ÀªÁUÀĪÀÅzÀÄ vÀ¥Àà°®è.
  ªÀÄÄAzÉ F CAPÀ PÁªÀåªÀÅ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è £É¯É¹zÀÝ M§â¸Á»vÀå¥ÉæëÄAiÀiÁzÀ  DAiÀÄĪÉÃðzÀ OµÀzsÀªÀiÁgÁlzÀ ¥Àæw¤¢ü AiÀÄ®è¥Àà±Á¹ÛçAiÉÄA§ÄªÀªÀgÀ PÉʸÉÃjzÀ ªÀiÁ»w EzÉ. ªÀÄÄAzÉ F CAPÀPÁªÀåªÀÅ PÀ®ðªÀÄAUÀ®A ²æÃPÀAoÀAiÀÄå JA§ÄªÀªÀgÀÄ ºÁUÀÆ CªÀjUÉ ¥ÀjZÀAiÀĪÁzÀ PÉ. C£ÀAvÀ¸ÀħâgÁAiÀÄgÀÄ JA§ PÀ£ÀßqÀ C©üªÀiÁ¤UÀ¼À ¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄAvÉ ¸ÀÆPÀÛªÁV ¸ÀAgÀQë¸À®àlÄÖ, ªÀÄÄAzÉ F CAPÀPÁªÀåPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ §ºÀ¼À ±ÀÀæªÀÄzÁAiÀÄPÀªÁzÀ CzsÀåAiÀÄ£ÀªÀÅ£ÀqÉzÀÄ, 1950gÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀÄ PÀ£ÀßqÀ°¦AiÀÄ CPÀëgÀgÀÆ¥À ¥ÀqÉzÀÄ, ¨sÁgÀvÀzÀ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀĪÀgÀ DzÉñÀzÀAvÉ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¥ÁæZÀå¥ÀvÁæUÁgÀzÀ°è gÀPÀëuÉ ¥ÀqÉzÀÄ, ‘¥Àæ¥ÀAZÀzÀ ºÀvÀÛ£Éà CZÀÑj’ JAzÀÄ «zÉòà UÀtåjAzÀ ªÀÄ£ÀßuÉ¥ÀqÉÉzÀÄ,   1953gÀ°è ªÀÄÄzÀætPÀæªÀÄzÀ°è ¥ÀæPÀlªÁVzÉ.  EzÀPÉÌ  ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉAiÀÄÆ «ªÁzÀUÀ½ªÉ. F ¸À¤ßªÉñÀzÀ°è  PÉ®ªÁgÀÄ «zÁéA¸ÀgÀÄ UÀæAxÀgÀZÀ£ÉAiÀÄ PÁ®ªÀ£ÀÄß PÀÄjvÀAvÉ E®è ¸À®èzÀ HºÁvÀäPÀªÁzÀ «ªÁzÀUÀ¼À£ÀÄß GAlĪÀiÁr F UÀæAxÀzÀ ¥ÁæªÀÄÄRåvÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄƯÉUÀÄA¥ÀĪÀiÁr PÀvÀÛ®PÉÆÃuÉUÉ ¸ÉÃj¸ÀĪÀ°è AiÀıÀ¹éAiÀiÁzÀªÀiÁ»wUÀ½ªÉ.

  PÀ¼ÉzÉÆAzÀÄ zÀ±ÀPÀ¢A¢ÃZÉUÉ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À ¥ÀĸÀÛPÀ±ÀQÛ ¥ÀæPÁ±À£À ºÁUÀÆ UÀæAxÀ ¸ÀAgÀPÀëPÀ ²æà zsÀªÀÄð¥Á¯ï JA§ÄªÀªÀgÀ ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÉÆA¢UÉ (¢||J®è¥Àà±Á¹ÛçAiÀĪÀgÀ ¥ÀÄvÀæ. FUÀ CªÀgÀÆ ¢ªÀAUÀvÀgÁVzÁÝgÉ)  qÁ|| n.«. ªÉAPÀmÁZÀ®±Á¹ÛçAiÀĪÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ºÀ®ªÁgÀÄ «zÁéA¸ÀgÀ vÀAqÀªÀÅ F ¹j¨sÀƪÀ®AiÀÄzÀ ¥ÀæSÁåwAiÀÄ ¥ÀÄ£ÀgÀÄfÓêÀ£ÀPÉÌ ¥ÀæAiÀÄvÀߣÀqɹvÀÄ. CzÀÄ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ ªÀiÁUÀðzÀ°ègÀzÀ PÁgÀt vÀ£Àß UÀÄj¸Á¢ü¸ÀĪÀ°è ¥ÀÆtðAiÀıÀ¸ÀÄì ¥ÀqÉAiÀÄ°®èªÉA§ ªÀiÁ»w EzÉ.

  £ÁªÀÅ §¼À¸ÀÄwÛgÀĪÀ PÀ£ÀßqÀ°¦AiÉÄà AiÀiÁªÀÅzÉ §zÀ¯ÁªÀuɬĮèzÉÃ, EA¢£À DzsÀĤPÀ  PÀ£ÀßqÀ UÀtPÀAiÀÄAvÀæPÀæªÀÄ ºÁUÀÆ ªÉƨÉʯïUÀ¼À°è ¸ÀgÀ¼ÀªÁV §¼ÀPÉUɧgÀĪÀ°è ªÀÄÆ®PÁgÀtªÁzÀ C£ÀAvÀ QèÉÆÃrð£À d£ÀPÀ PÉ. C£ÀAvÀ¸ÀħâgÁAiÀÄgÀ C©üªÀiÁ¤AiÀiÁV,  PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ¥ÉæëÄAiÀiÁVgÀĪÀ ºÁ¸ÀzÀ ¸ÀÄzsÁyðAiÀÄÄ F PÀĪÀÄÄzÉÃAzÀĪÀÄĤAiÀÄ ¹j¨sÀƪÀ®AiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ F J®è ZÁjwæPÀ ¸ÀAUÀwUÀ¼À£ÀÆß PÉÆæÃrüÃPÀj¹, ¹j¨sÀƪÀ®AiÀÄ°è CqÀVPÀĽwgÀĪÀ CªÀÄÆ®åªÁzÀ CAvÀ¸Áð»vÀåªÀ£ÀÄß ¸ÁªÀiÁ£Àå NzÀÄUÀgÀ ¸ÀÄ®¨sÀªÁzÀ N¢UÉ £ÉgÀªÁUÀÄUÀAvÉ ¸ÀgÀ¼ÀªÁzÀ ¥ÀjZÀAiÀÄ PÀÈwUÀ¼À gÀÆ¥ÀzÀ°è ¤gÀƦ¹, MA§vÀÄÛ QjºÉÆwÛUÉUÀ¼À£ÀÄß gÀa¹gÀĪÀÅ¢zÉ. EªÀÅUÀ¼À ¥ÉÊQ 2010gÀ°è ¨É¼ÀPÀÄPÀAqÀ ‘¸ÀªÀð¨sÁµÁªÀĬÄèsÁµÁ ¹j¨sÀƪÀ®AiÀĸÁgÀ’ ªÀ£ÀÄß ¯ÉÃRPÀ£À ¥ÀgÀªÁV DyðPÀ£ÉgÀªÀÅ ¥ÀqÉzÀÄ ¥ÀæPÀn¹gÀĪÀªÀgÀÄ ‘¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À ²æà PÁ²±ÉõÀ±Á¹Ûç bÁjl§¯ï læ¸ïÖ’ £ÀªÀgÀÄ. F ¥ÀjZÀAiÀÄUÀæAxÀªÀ£ÀÄß PÀÄjvÀAvÉ ªÁå¥ÀPÀªÁzÀ ¥ÀæZÁgÀ¤ÃqÀĪÀ ¢¸ÉAiÀÄ°è SÁ¸ÀVà ªÁ»¤AiÉÆAzÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¤gÀƦ¹vÀÄ. ¯ÉÃRPÀ£ÀÄ ºÁ¸À£ÀzÀ°è £É¯É¹gÀĪÀ PÁgÀt¢AzÀ ¥ÀæPÁ±À£ÀzÀ ªÀÄÄRå¸ÀÜ ²æà ¸ÀzÁ£ÀAzÀ CªÀgÉà UÀæAxÀzÀ «ZÁgÀªÁV vÀªÀÄUÉ vÉÆÃazÀAvÉ ªÀiÁ»wUÀ¼À£ÀÄß ¤Ãr, ¹j¨sÀƪÀ®AiÀĸÁgÀzÀ ¯ÉÃRPÀAiÀiÁgÀÄ? JA§ «ZÁgÀªÀ£Éßà vÉgɪÀÄgÉUÉ ¸Àj¹©lÖgÀÄ! ¥ÀjZÀAiÀÄ UÀæAxÀzÀ ªÀÄÄR¥ÀÄlªÀ£ÀÄß ªÁå¥ÀPÀªÁV ¥ÀæzÀ²ð¸ÀĪÁUÀ®Æ ¯ÉÃRPÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ PÁt¸ÀzÀAvÉ JZÀÑgÀªÀ»¸À¯Á¬ÄvÀÄ! ¹j¨sÀƪÀ®AiÀÄUÀæAxÀzÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ°è vÀªÀÄä ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄÄ vÉÆqÀVzÉ JA§  vÀ¥ÀÄà ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÆß ²æà ¸ÀzÁ£ÀAzÀCªÀgÀÄ ¤ÃrzÁݬÄvÀÄ. PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ ¤gÀÆ¥ÀPÀgÀÆ §ºÀ¼À ªÉÄÃzsÁ«UÀ¼ÀÄ. PÀ£ÀßqÀ £ÁqÀÄ£ÀÄrUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ PÉ®ªÁgÀÄ ZÁjwæPÀ ¸ÀAUÀwUÀ¼À£ÀÄß ¥Àæ¹zÀÞ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀPÀgÁzÀ ²æà azÁ£ÀAzÀªÀÄÆwðAiÀĪÀgÀÄ «ªÀgÀĸÀÄwÛgÀĪÀ »£É߯ÉAiÀÄ°è F «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÉÃj¹ ¥Àæ¸ÁgÀªÀiÁr©lÖgÀÄ! F PÁgÀt¢AzÁV PÉ®ªÀjUÉ ‘EzÀÄ ²æà azÁ£ÀAzÀ ªÀÄÆwðAiÀĪÀgÀÄ «ªÀj¸ÀÄwÛgÀĪÀ ªÀiÁ»w’ JA§ vÀ¥ÀÄà PÀ®à£É GAmÁUÀĪÀÅzÀÆ ¸ÁzsÀå! GzÉÝñÀ¥ÀƪÀðPÀªÁzÀ F ‘CZÁvÀÄAiÀÄð’ªÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ PÉ®ªÀÅ «ÄvÀægÀÄ ²æà ¸ÀzÁ£ÀAzÀ CªÀgÀ°è «ZÁj¹zÁUÀ, ¯ÉÃRPÀgÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÆ £Á£ÀÄ ºÉýzÉÝ. CzÀÄ ¥Àæ¸ÁgÀªÁV®è. £Á£ÉãÀĪÀiÁqÀ°? JAzÀÄ CªÀgÀÄ ªÀÄgÀÄ¥Àæ±Éß ºÁQzÁÝgÉ. F«ZÁgÀªÁV ¸ÀA§A¢ü¹zÀ SÁ¸ÀVà zÀÆgÀzÀ±Àð£À ªÁ»¤AiÀĪÀgÀ°è «ZÁj¹zÁUÀ, ‘CªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß £ÁªÀÅ ¥Àæ¸ÁgÀªÀiÁrzÉÝêÉ. £ÀÆå£ÀvÉ EzÀÝgÉ, ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀ£Éßà «ZÁj¹’ JAzÀÄ GvÀÛj¹zÀgÀÄ. ¥ÀÄ£ÀB ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¹zÁUÀ ‘F «ZÁgÀuÉUÀ½AzÁV £À£ÀUÉ ¨ÉøÀgÀªÁVzÉ. F ¥ÀjZÀAiÀÄUÀæAxÀªÀ£ÀÄß KPÁzÀgÀÆ ¥ÀæPÀn¹zÉ£ÉÆà J¤¹zÉ. FUÀ ªÁ»¤AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ªÀiÁvÀ£ÁrzÉÝÃ£É CªÀgÀÄ ºÁ¸À£ÀzÀ°è ¯ÉÃRPÀ£À£Éßà ¸ÀAzÀ²ð¹ «¸ÁÛgÀªÁzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ gÀƦ¸ÀÄvÁÛgÉ’ JAzÀÄ ¸ÀÆazÀgÀÄ. ¯ÉÃRPÀ¤UÉ EAxÀ ¥ÀæZÁgÀzÀ°è D¸ÀQÛ E®èzÀ PÁgÀt CzÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ AiÀiÁgÀ£ÀÆß «ZÁj¸À°®è.

   PÀ£ÀßrUÀgÀ PÀ£ÀßqÁ©üªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß vÁvÁÌ°PÀªÁV JZÀÑgÀUÉƽ¸ÀĪÀ gÁeÉÆåÃvÀìªÀzÀ £ÀªÉA§gï wAUÀ¼ÀÄ  PÁ°lÖPÀÆqÀ¯Éà ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀªÀgÀ ZÀlĪÀnPÉAiÀÄÆ ZÀÄgÀÄPÀÄUÉÆArvÀÄ. F »AzÉ ¥Àæ¸ÁgÀªÁVzÀÝ ‘¹j¨sÀƪÀ®AiÀĸÁgÀ’ PÀÄjvÀ C¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀ ¥ÀjZÀAiÀĪÀÅ PÉ®ªÉÇAzÀÄ «ZÁgÀUÀ¼À ¸ÉÃ¥ÀðqÉAiÉÆA¢UÉ CxÀªÁ »AzÉ EzÀÝAvÉAiÉÄà CzÉà SÁ¸ÀVà ªÁ»AiÀÄ°è ªÀÄgÀÄ¥Àæ¸ÁgÀªÁ¬ÄvÀÄ.  FUÀ®Æ ‘¸ÀªÀð¨sÁµÁªÀĬÄèsÁµÁ ¹j¨sÀƪÀ®AiÀĸÁgÀ’ zÀ ¯ÉÃRPÀ£ÀÄ PÀĪÀÄÄzÉÃAzÀĪÀÄĤ JAzÉà vÀ¥ÁàV ¸ÀÆa¸À¯Á¬ÄvÀÄ! ¥ÀÄ£ÀB »A¢£ÀAvÉAiÉÄà ¯ÉÃRPÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ PÁt¸ÀzÀAvÉ JZÀÑjPɬÄAzÀ ªÀÄÄR¥ÀÄlªÀ£ÀÄß ¥ÀæzÀ²ð¸À¯Á¬ÄvÀÄ! ªÀÄÆ®UÀæAxÀzÀ PÀvÀÈð PÀĪÀÄÄzÉAzÀĪÉà F ‘¹j¨sÀƪÀ®AiÀĸÁgÀ’ zÀ ¥ÀjZÀAiÀÄPÁgÀ£ÉAzÀÄ ¸ÀÆaÀ¹zÀgÉ vÀ¥Éàä®è. DzÀgÉ 1200 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ fë¹zÀÝ PÀĪÀÄÄzÉÃAzÀĪÀÅ FUÉ°è §zÀÄQ§AzÀ? JA§ CZÀÑjAiÀÄÄ £ÉÆÃqÀÄUÀgÀ°è GAmÁUÀÄ¢®èªÉÃ?! 27 ªÀµÀðUÀ¼ÀPÁ® AiÀiÁgÉÆà ±ÀæªÀĪÀ»¹ ªÀiÁrzÀ PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß  ¨ÉÃgÉAiÀiÁgÉÆà vÁªÀÅ ªÀiÁr¹zÀ ¸ÁzsÀ£ÉAiÉÄAzÀÄ ¸ÀļÀÄî  ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß  ¥Àæ¸ÁgÀªÀiÁr «PÀëPÀgÀ£ÀÄß vÀ¥ÀÄàzÁjUÉ PÀ½¸ÀĪÀÅzÀÄ AiÀÄÄPÀÛªÀ®è JA§ PÁgÀt¢AzÁV E°è F C¤¹PÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀĪÀÅzÀÄ £À£ÀUÉ C¤ªÁAiÀÄðªÁVzÉ. 

  F J®è PÁgÀtUÀ½AzÁV, dUÀzÀ CZÀÑjAiÉĤ¹zÀ ¹j¨sÀƪÀ®AiÀÄ, ¸ÀªÀðdÕ¸ÀégÀƦAiÉĤ¹zÀ PÀĪÀÄÄzÉÃAzÀĪÀÄĤAiÀÄ C¸ÁzsÁgÀt ¥Àæw¨sÉ, CªÀ£À£ÀÄß ¸ÀªÀÄxÀðªÁV CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁrzÀÝ zsÀgÀuÉÃAzÀæ ¥ÀArvÀgÀÄ, CPÀëgÀ gÀÆ¥ÀzÀ ¥ÀjªÀvÀð£ÉAiÀÄ°è ±Àæ«Ä¹zÀ PÀ®ðªÀÄAUÀ®A ²æÃPÀAoÀÀAiÀÄå£ÀªÀgÀÄ,  EzÀ£Éß®è «ªÀj¸ÀĪÀ ¥ÀjZÀAiÀÄPÀÈwUÀ½UÉ ªÀÄÆ®PÁgÀtgÁzÀ PÉ. C£ÀAvÀ¸ÀħâgÁAiÀÄgÀÄ, F J®è «ªÀgÀUÀ¼À ¥ÀjZÀAiÀÄzÀ ¤gÀÆ¥ÀuÉUÉ PÉʺÁQzÀ ºÁ¸À£ÀzÀ ¸ÀÄzsÁyð vÀªÀÄä ¸ÁzsÀ£ÉAiÀÄ°è ¹¢Þ¥ÀqÉzÀgÀÆ, CzÀPÉÌ ¸ÀÆPÀÛªÁzÀ d£ÀªÀÄ£ÀßuÉ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ°è ªÀiÁvÀæ vÉgÉAiÀĪÀÄgÉUÉ ¸Àj¸À®àlÄÖ, E®èzÀ «ªÁzÀUÀ¼À°è ¹®ÄQzÀÄÝ, ZÁjwæPÀ ¸ÀvÀå. EzÉ®èzÀPÀÆÌ F ¹j¨sÀƪÀ®AiÀĪÀÅ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ C£ÀÄavÀªÁzÀ ±Á¥ÀPÉÌ UÀÄjAiÀiÁVgÀĪÀÅzÉà PÁgÀtªÉãÉÆà JA§ ¨sÁªÀ£É £À£ÀUÀÄAmÁVzÉ!
  

- ¸ÀÄzsÁyð ºÁ¸À£À. 

Wednesday, 12 March 2014

A flash sight at Kumudendumuni’s
SarvabhaashaamayibhaashaaSiribhuvalaya

(The tenth wonder of the world)

“Sarvabhashamayebhasha Siribhuvalaya” – a Kannada Poetry in Numerics authored by the ancient poet of Kannada language Kumudendu Muni, has the rare honour of being called the “10th Wonder of the World”. This is the only Poetry in Numerics in the entire world and it has to be considered as an Encyclopedia of the world. The pre-titles: “Sarvabhashamayee” (inclusive of all languages), “Sarvashastramayee” (inclusive of all scriptures) and “Sarvajnanamayee” (inclusive of all knowledge) explain the vastness and deapth of this great ancient work.
  This poetry has been written using Kannada numbers from 1–64 as per formula. These numbers represent the 64 alphabets in the Sarvabhaashaamayeebhashaa Kannada language (C,D,DÁ, E,F,FÃ, G,H,HÆ, IÄ,IÀÆ,IÄÆ, ¼ï,¼ÀÄ,¼ÀÆ, J,K,KÃ, L,LÊ,LÊÊ, M,N,NÃ, O,OÃ,OÃÃ,(27 ¸ÀégÀUÀ¼ÀÄ) Pï,Sï,Uï,Wï,Yï, Zï,bï,eï,gÀhiï,kï, mï,oï,qï,qsï,uï, vï,xï,zï,zsï,£ï, ¥ï,¥sï,¨ï,¨sï,ªÀiï, (25 ªÀVÃðAiÀÄ ªÀåAd£ÀUÀ¼ÀÄ) AiÀÄï,gï,¯ï,ªï,±ï,µï,¸ï,ºï (8 CªÀVÃðAiÀÄ ªÀåAd£ÀUÀ¼ÀÄ) A, B, AB, BB (CA,CB,PïB,¥sïB JA§ £Á®ÄÌ CAiÉÆÃUÀªÁºÀUÀ¼ÀÄ).  PïB - this sign represents the letter “Z” in English and ¥sïÀB - this sign represents the English letter “F”.
  On each page of this great poetry, there is a big square like diagram.  Each square has been divided into 729 small squares (by having 27 vertical lines and 27 horizontal lines). This page containing this big square is called “Chakra” or Circle. The numerics have to be read by applying the corresponding alphabet in Kannada in different formats (known as ‘Bandhas’ - such as Shredhi, Sarpa, Jodinagara, Hamsa, Mayura etc., which are around 40 in number. This will reveal the literature of many other languages. The different languages that come out of this exercise are 718! Presently, this has been decifered in the Shredhi format (it is the literature concealed in a Column) and the Kannada literature in Sangatya style (a Kannada metre) has been identified. If the entire poetry is deciphered like this, the total number of Kannada metre style (‘Sangatya’ – means a style of writing Kannada poems in four line format)basic kannada poems that emerge from this great work will be six lakhs!
  When this is read with suitable classifications as instructed, we get a definite nature of the literature pertaining to harmony and cohesion of 363 religions in 718 languages - Arithmetics, Space Voyage, Ayurveda, Physics, Chemistry, Biology, Musicology, Atomic Science, Computer technology, Vedic literature, ancient literature such as Ramayana, Maha Bharatha and all other topics!
  This contains about 16000 pages – these pages are indicated as ‘Circles” (Chakra). This huge volume has been divided into 9 Khandas (Units). Each Unit has several Chapters. The first Unit, which is in the nature of preamble to the entire volume, contains 59 Chapters and its transformation in letter-form was ready in 1952 itself. Of this, only 33 Chapters were printed and the rest remained in the manuscript form. Now the original literature and the hidden literature from the 34th to 50th Chapters have been published.  The total volume of original Kannada verses in Siribhuvalaya is 6,00000.  The hidden literature of various other languages arising from these words extends to ‘hundred thousand lakh crore’ verses (Slokas)! This rare and wonderful ancient work was unknown not only at the international and national literary circles, but even in the Kannada literary field itself! After the publication of its first version in the letter-form about 60 years before, very recently a book giving a brief introduction about this great piece of literature has been published in Kannada!
  The structure and format of this work, encompassing in it the essence of all the great literary works of the world, is indeed very complex and intricate. This poetic style is indeed very new and strange to the Kannada literary field. Naturally it is hard to understand it properly. For these reasons, this great piece of literature did not gain much publicity.
  Siribhuvalayada Sudharthy has written about 9 introductory books on Siribhuvalaya in kannada.   The scholarly and precious preface written in detail by one of the greats of contemporary Kannada literature field, Prof.G.Venkatasubbaiah to this introductory book.  I feel that those who involve themselves in selfless-service in the literary field, this is the highest recognition one can aspire for!
*   *   *

A brief history about  
“Sarvabhashamayeebhasha Siribhuvalaya” of Adikavi Kumudendumuni.

  The Jains hold the 24 *Thirthankaras in high esteem and reverence. Rushabha Deva was the first Thirthankara among them. After ruling the entire world for a long time, he became averse to worldly attachments. Before proceeding to the forest for penance Vanaprasta, he equally divided his worldly assets to his four children.
  His eldest son Bharath begot the entire kingdom; his second son, Bahubali got Poudanapura; his sister Brahmi got the 64 alphabets of Kannada language beginning with ‘C’; the youngest daughter, Sundari gets the numbers from 1 to 9 along with 0. The Kannada numbers are its letters; its letters are numbers. This is the essence of the supreme knowledge [Kevala Jnana – Knowledge of Emancipation or Liberation] attained by Adi Thirthankara Rushabha Deva. This is the main thrust of this work.  These letters and numbers are similar to each other and with the help of this, it is possible to know the entire knowledge pertaining to the world and thereby attain salvation in life. Rushabhadeva taught this secret to his junior daughter, Sundari.
  This cosmic knowledge or wisdom  flowed from the Gods to Rushabha Deva who in turn passed it on to Gommata Deva (known as Adimanmatha), who neatly incorporated them in the coded numerical form. He later preached it to his elder brother Bharatha. Through Ganadhara, this divine knowledge was passed on to the next Thirthankara Ajitha. Like this it flowed to the next 21 Thirthankaras in the form of preaching (Upadesha) from one to another.
  The Jain ancient literature mentions that the period between some of these Thirthankaraas was over three thousand years. The living span of the ancient Thirthankaraas itself was more than lakhs of years.
  Nemi was the 22nd Thirthankara. This cosmic knowledge bestowed from the heaven was taught to Sri Krishna of Dwaraka by Nemi. This was presented by Sage Vyasa (Vyasa Maharshi) in the form of Bhagavad Geeta containing 163 Cantos (Slokas) titled Jayakhyana. Sri Krishna preached this to Arjuna, who was about to retreat from the war field (1954 BC).
  The Siddhartha of Kapilavastu was the disciple of Parshwanatha, the 23rd Thirthankara. He later became Buddha and founded   Buddhism (450 BC?).
  Mahaveera, the 24th Thirthankara (201 BC?) passed on this cosmic wisdom to Ganadhara Gouthama.  Gouthama incorporated this in his work known as “Purve Kavya” (the ancient Kavya). This was also known as “Mangalaprabruta” and “Karana Sutra”.
  In 130 BC Gouthama preached this wealth of divine knowledge to a king known as Shrenika. After the descendancy of ten Saints (Gurus), in 50 BC one Prabhavasena wrote “Mangala Pahuda” with focus on Kannada, Sanskrit and Prakruth languanges.
  The same descendancy of Saints continued. And in 400 AD, Bhuthabali presented this divine knowledge in a work titled ‘Bhuvalaya’.  In the continued tradition, Veerasenacharya wrote a commentary on this divine knowledge (which was in the form of Shatkhandaagama)
  These later became popular as “Dhavala”.  Jinasena, disciple of Veerasena, compiled the ancient Maha Purana.  Around 800 AD (i.e., exactly one thousand one and half year after the attainment of salvation of Mahaveera, the 24th Thirthankara) Kumadendumuni wrote this “Sarvabhashaamayee bhashaa Siribhuvalaya”. This divine knowledge was earlier in two forms known as: Nootana – Prakthana. Kumudendumuni wrote this Kannada numeric poetry on the palm leaves. He has codified this in the form of Kannada numerics in 9 number combinations and presented it as a Kannada Numeric Poetry (composition in verse). Thus an unprecedented great piece of poetry in Kannada numerics came to the world.
  Later Kumudendu Muni preached this to Gangarasa Saigotta Sivamara (780-812 AC) and then to Amoghavarsha, Emperor of Rashtrakoota,    Nrupathunga (814-880 AC).  Mallikabbe, wife of  one Sena who was the Commander of the army, copied this work on a buff paper and presented to her Guru (preacher) Maghanandi (Maghananandi). One such copy has come down from generation to generation and has been preserved in the family of Shatavadhani Dharanendra Pandit, a famous Ayurvedic Doctor in Doddabele Village alongside the railway track of Bangalore-Tumkur. It is a historical fact that he used to read this in the numeric language and his friend Chanda Pandit used to give commentaries.  
  Around 1913 AD Dharanendra Pandit passed away. Later this extra-ordinary ancient numeric-poetry came to the possession of one Sri Yallappa Shastry, who was an Ayurvedic medicine sales representative. He preserved it in his private library. But coming across this heap of numeric-poetry (codified language; very hard to decifer), Pandit Yallappa Shastry was, in fact, disillusioned!
  One Karlamangalamam Srikantaih, was a great follower of Gandhi. Influenced by the struggle for freedom movement, he settled down in Bangalore around 1927. He later became a scholar in many languages. He came across this great ancient work and firmly resolved to decifer it.
   By his continued efforts, he was able to match each alphabet with the numbers found in the Siribhuvalaya text. By this method, he succeeded in sorting out this Kannada numeric poetry in the form of simple and Kannada language having a cogent and meaningful literature.  This was publicized at the State, national and international levels also.
   With the sincere and foresighted efforts of Maharshi Devaratha of Gokarna (a close associate of Dr.Rajendra Prasad,)  and the intervention of the then President of India, late Dr.Rajendra Prasad, this rare work of literature was preserved in the Government of India Archives Department in Micro-film format. The first part of this was printed in Kannada language through the Sarvarthasiddhi Sangha, Bangalore and released at the Kannada Sahitya Parishat in 1953 in the form of a book. It carried the name Ellappa Shastry as ‘Researcher’ and Karlamangalam Srikantaiah as ‘Editor’. Its second part was published in 1955. These notable developments pertaining to Siribhuvalaya have unfortunately not been properly appreciated in the Kannada literary field till now; in fact, it is a case of gross negligence!
  Dr.S.Srikantha Shastry, famous Professor of Indian History, has lauded  Karlamangalam Srikantaia’s unmatched brilliance in no uncertain terms. Ms.Elizebeth Berner of Hungary, Mr.Pharal of USA, Mr.Sirigetanaph of Japan and other foreign scholars have described this ancient Kannada poetry in numerics: Sarvabhaashaamayeebhaashaa Siribhuvalaya – as the ‘Tenth Wonder of the World’
  It is a universal fact that Adi Shankaracharya was a most prominent person to propagate the theory of ‘Advaita’. A few years later, it was Kumudendu Muni who equally advocated and propagated the theory of ‘Advaita’. But yet he remains a stranger to the world even now! Both Shankaracharya and Kumudendu Muni had their own unique and typical ways of spreading this universal truth. Kumudendu Muni was popularly known as “Yalavabhurisi” and by his unmatched brilliance wrote this second-to-none “Siribhuvalaya”
   Even today many educated and enlightened class do not know that such a precious piece of divine and comprehensive literature in Kannada exists! Even among those who know, the number of persons who are aware of the vastness and variety of subjects included in this text is very rare.
   What does Siribhuvalaya contains? Answer to this question is: Anything and Everything!  It holds the entire gamut of issues pertaining to this material world as also that of the world beyond. Issues relevant to this material world as also issues in the form of preachings for emancipation of the self in diverse ways are extensively dealt in here. It is, in fact, a store-house of complete knowledge!
  Modern science tells that water is made up of two components: hydrogen and oxygen (H2O). Many people consider this as an invention of modern science. However, the Kannada version of this science formula can be found in Siribhuvalaya of Kumudendu Muni! Not only that, we come across several facts relating to atomic science also! ‘CtĪÀÅ ¤ÃgÉƼÀUɵÀÄÖ|C£À®ªÁAiÀÄÄUÀ¼ÉµÀÄÖ| £É£ÉzÀÄ ¸ÀÄqÀzÀ CtĪɵÀÄÖ’ – (What is the quantity of atoms in water? – this explains that the water is made up of two parts of Hydrogen and one part of Oxygen. How many varieties of fire are there? How many types of winds are there? How many atoms are there which are indestructible in water or fire?) thus goes the explanation in Siribhuvalaya giving details of the atomic science.
  The technology of Satellite launching and fixing it in a pre-determined orbit appears to be of modern invention. Kumudendu Muni describes in Siribhuvalaya as: ‘vÀ£ÀĪÀ£ÀÄ DPÁ±ÀPÉ ºÁj¹ ¤°¸ÀĪÀ WÀ£ÀªÉʪÀiÁ¤PÀ PÁªÀå’ – (that is, this is a great aero-space poetry which flies a man to space and stations him there!) - which suggestively throws light on space technology!!

Again, computers are believed to be the invention of modern science. Siribhuvalaya mentions: ‘eÉÆÃrAiÀÄAPÀzÀ PÀÆlzÀAUÀ’,  ‘AiÀĪÉAiÀÄPÁ½£À PÉëÃvÀæzÀ¼ÀvÉAiÉƼÀqÀV¹’which makes it clear that this technology (binary system) was known to our ancestors about 1200 years before itself! Siribhuvalaya also gives information about radio, telecommunication, television, mobile technology etc., defying the notion that they are modern day inventions!!
   However, such a great piece of work remained in dark for over 50 years. Due to the efforts of Pustakashakti Prakashana of Bangalore (during the last decade after 2000), a team of Scholars headed by Dr.TV Venkatachala Shastri revised the 1953 edition of this work in their own perspective and published the incomplete version. However, the details therein have created much more confusion.
  The original literature and its hidden literature contained in Chapters 34 to 59 of the first Canto (Khanda) of Siribhuvalaya have been published under the title: ‘Siribhuvalayasaagararatna Manjusha’1-2.  These details provide a bird’s eye-view of the origion, expansion and history of ‘Siribhuvalaya’, an ancient Kannada poetry in numerics.
   The introductory books of many great Indian poets and their works has found a place at the international level. Unfortunately, Siribhuvalaya, a wonderful ancient work of poetry in numerals, was unknown to Kanndigas itself. It was, therefore, unthinkable to find a way to introduce this at the international level. The work of giving a proper introduction of this rare piece of work is really difficult.  I had not even thought of giving expression to these feelings in English language! Sri Kavi Suresh of Shimoga who has gladly agreed to take up this translation work.  Sri Kavi Suresh is a descendant of the Keladi Kavi Family beginning with Kavi Linganna, the Court Poet of Keladi rulers and the author of ‘Keladi Nrupa Vijaya’. This translated version will definitely help “Siribhuvalaya – the 10th Wonder of the World” to find introduction and recognition at the national and international level. I am grateful to him for this effort.
       -Siribhuvalayada Sudharthy. Mob.No. 9449946280.

* Kumudendu Muni describes the Kannada script as round and beautiful. It is clear that this script form is not used in our edicts. It, therefore, becomes clear that the beautiful Kannada script was in use in the palm-leaves even before 800 AD.
* As per the information given by Kumudendu Muni, he is a Jain Brahmin belonging to Vrashabhasenanvaya Senagana, Saddharma Gotra, Dravyanga Branch, Jnatha Vamsha, Vrushabha Sutra, Ikshvaku lineage. These are his personal details before he became a Yati (Sanyasi). Karlamangalam Srikantaiah, based on the Kumudendu Shataka of Devappa, has indicated that Kumudendu Muni was a Deshigana-Nandisangha-Kundakundanvaya Vakgragacha Yati. Many scholars do not agree with this view!


*Kumudendu Muni’s Siribhuvalaya has categorically and beyond doubt established the fact that Rg.Veda is the most ancient source of all knowledge. The Jain tradition, though may have a history of crores of years, has its roots in Vedopanishads. We can see that Kumudendu Muni has described these Vedopanishads as very benign, venerable and holy.* Every living creature in this world perishes. But, it is not the last journey for the soul which was inside in that body till then! By diluting all the karmas accumulated over several births and proceeding towards the ‘destination of no return’ is salvation, as explained by Kumudendu Muni in simple Kannada language! The results of our previous ‘karmas’ is the reason for all our troubles and turmoils in our present lives.  Suicide is no solution to get out of these miseries. Our Scriptures warn us that it is only an illusion and that this will only make our future lives still more miserable! To sincerely heed to this or to reject is left to our individual culture.* There is a false belief that television, radio, telephone and other mass media are the invensions of modern science! Kumudendu Muni had the necessary expertise in this technology and it is a fact that the same has been appreciated by Gangarasa Saigotta Sivamara of Talakadu and Rashtrkoota Amoghavarsha Nrupathuna. Siribhuvalaya declares that it is a Bhuvalaya of such great saint-lineage who have discarded these material comforts, in spite of the possibility of getting great success and fame! [The horse-gait form hidden literature of poem numbers 52-54 of Chapter 36]. While Kumudendu Muni kicked away these material benefits in higher spiritual pursuits, our present day few literary scholars are trying to exhibit their “brilliance” by kicking the Siribhuvalaya itself!* As already mentioned several times, the traditional Jains have no faith in Vedas.  The Vedic tradition people consider Jains outside the purview of Vedas. But the Yapaneeya sect of Jains, who propagate universal oneness, believe in the tenets of Vedas! Kumudendu Muni has mentioned that the ‘Sena Gana’ sect (one of the prominent sects of Jain tradition) belonged to Rk.Branch! (Kumudendu Muni also belonged to ‘Sena Gana’ sect). Then, how can Jains oppose Vedas?! (Pl.see Chapter 44, Foot-2 – first lettered Stamba Kavya].
*There is a belief that ‘Vasectomy’ and ‘Tubectomy’ – sterilization methods to control population are inventions of modern science. It may appear strange to know that these methods were known to our ancestors; nobody will believe this! But as per the information embedded in Siribhuvalaya by Kumudendu Muni, this technique has been named: ‘Lingachedhana Vijnana’ - ‘°AUÀbÉÃzsÀ£À«eÁÕ£À’. [Pl.see – Hidden horse-gait style literature of Poem No.54 of Chapter 45].


* No man is perfect in the world. Each one has all types of characters inbuilt in him. It is the nature’s law. We find predominance of certain characters in an individual based on his previous ‘Karmas’. These characters vary in quality and content from individual to individual. Besides, they also keep on changing with the passage of time. A bad person may become a gentleman and vice-versa. This has been specifically advocated by Kumudendu Muni in his Siribhuvalaya.

*   *   *

Thursday, 28 November 2013

ಸಿರಿಭೂವಲಯದಲ್ಲಿ ನರ್ತನಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಂದು ತುಣುಕು:


  ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಕಲಭಾಷೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸಕಲ ವಿಚಾರಗಳಿಗೂ ಸೇರಿದ, ಸಕಲ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನೂ ಕೇವಲ ಸೊನ್ನೆಸಹಿತವಾದ ೧ ರಿಂದ ೯ ಕನ್ನಡ ಅಂಕಿಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ೬ ಲಕ್ಷ ಮೂಲ ಕನ್ನಡ ಸಾಂಗತ್ಯ ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ; ನೂರುಸಾವಿರಲಕ್ಷಕೋಟಿ ಶ್ಲೋಕಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆಯಾಯಾ ಭಾಷೆಗಳ ಮೂಲಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರಿಸಿರುವ ಕುಮುದೇಂದುಮುನಿಯ ಸರ್ವಭಾಷಾಮಯೀಭಾಷಾ ಸಿರಿಭೂವಲಯವು ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಹತ್ತನೇ ಅಚ್ಚರಿಯೆಂದು ಪ್ರಖ್ಯಾತವಾಗಿದೆ!
  ಕುಮುದೇಂದು ಮುನಿಯು ಸರ್ವಧರ್ಮಗಳನ್ನೂ ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಯಾಪನೀಯ ಜೈನಸಂಪ್ರದಾಯದ ದಿಗಂಬರ ಮುನಿ. ಜೈನಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಂಥಗಳಾದ ಷಟ್ಖಂಡಾಗಮಗಳಿಗೆ ಧವಳಟೀಕೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ ವೀರಸೇನಾಚಾರ್ಯ ಹಾಗೂ ಜಿನಸೇನಾಚಾರ್ಯರ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿದ್ದವನು.  ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರಾಜರುಗಳಾದ ಗಂಗರಸ ಸೈಗೊಟ್ಟಸಿವಮಾರನಿಗೂ, ಅಮೋಘವರ್ಷ ನೃಪತುಂಗನಿಗೂ ಗುರುವಾಗಿದ್ದವನು. ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬರುವ ಈ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಮುನಿಯ ಕಾಲವು ಕ್ರಿ. ಶ. ೮೦೦ ರ ಸುಮಾರು. ನಂದಿಬೆಟ್ಟದ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಯಲವಳ್ಳಿ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮವು ಈತನ ವಾಸಸ್ಥಳ.
  ಪಂಪನಿಗಿಂತಲೂ  ಪ್ರಾಚೀನನಾದ ಈ ಮಹಾನ್ ಕವಿಯು ತನ್ನ ಈ ಅಚ್ಚರಿಯ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಭೂತ, ವರ್ತಮಾನ ಹಾಗೂ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗುವ ಕನ್ನಡಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಸ್ಮಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದ್ದಾನೆ! ತನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ವಿಶೇಷಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗಿರುವ ಇಲ್ಲಿನ ಕನ್ನಡಭಾಷೆಯು ಬಹಳ ಕಠಿಣವೆಂದು ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಭಾಷೆಯ ಬಳಕೆಯ ಪರಿಚಯವಾದರೆ, ಯಾರುಬೇಕಾದರೂ ಓದಿ, ತಿಳಿಯಬಹುದಾದ ಸರಳ ಕಾವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಿರಿಭೂವಲಯ ಕಾವ್ಯ!   
   ಕರ್ಲಮಂಗಲಂ ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯನವರು ಈ ಸಿರಿಭೂವಲಯ ಗ್ರಂಥದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ತಮ್ಮ್ಮ ಜೀವಮಾನ ಪೂರ್ತ ಶ್ರಮಿಸಿದವರು. ಮೂಲಗ್ರಂಥದ ವಾರಸುದಾರರಾಗಿದ್ದ  ಪಂಡಿತ ಯಲ್ಲಪ್ಪಶಾಸ್ತ್ರಿಯೆಂಬುವವರು ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಟೈಪ್ ರೈಟರ್ ಜನಕ ಕೆ. ಅನಂತಸುಬ್ಬರಾಯರು ಈ ಮಹಾನ್ ಗ್ರಂಥದ ಪ್ರಚಾರಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದವರು. ಹಾಸನದ ಸುಧಾರ್ಥಿಯು ಈ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಸರಳವಾದ ಕನ್ನಡಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಮಾಡಿದ್ದಾಗಿದೆ.
  ಸಿರಿಭೂವಲಯಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ನರ್ತನಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಾಣಬರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೆ. ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯನವರು  ಸಂಸ್ಸೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಡುಗಬ್ಬಗಳು ಎಂಬ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ  ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
   ಈ ಭಾಗವು ಸಿರಿಭೂವಲಯದ ಪ್ರಥಮಖಂಡದ ೫೨ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪೂರ್ಣಪದ್ಯಗಳ ೪ನೇ ಪಾದದ ಕೊನೆಯಿಂದ ೪ನೇ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಮೇಲಿನಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಸಾಗಿದಾಗ ದೊರೆಯುವ ಅಕ್ಷರಗಳ ಸರಪಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಬರುತ್ತದೆ. (ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲೂ ಇದೇ ಸ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯಭಾಗವು ಪ್ರವಹಿಸಿದೆ)
  ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾತೃದೇವೋಭವ, ಪಿತೃದೇವೋಭವ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮೊದಲಿಗೆ ತಾಯಿಯನ್ನೂ ಅನಂತರ ತಂದೆಯನ್ನೂ ಸ್ಮರಿಸುವುದು ವೈದಿಕಸಂಪ್ರದಾಯದ ಕ್ರಮ. ಆದರೆ, ಜೈನಸಂಪ್ರದಾಯದ ಸಿರಿಭೂವಲಯದಲ್ಲಿ ನರ್ತನದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ (ಕುಣಿತ) ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ   ಮೊದಲಿಗೆ ವಾಸುದೇವನನ್ನೂ, ಕೊನೆಗೆ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನೂ ಸ್ತುತಿಸಿರುವುದು  ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ! ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮೂಲ ಸಾಹಿತ್ಯದ ರುಚಿಯನ್ನು ನೀವೀಗ ಸವಿಯಬಹುದು.   
*  *  *

 ಶ್ರೀವಾಸುದೇವಂ ವಸುಪೂಜ್ಯನಾಥಂ| ಸುದೇವ ಪೂಜ್ಯಂ ಖಗಭರ್ತೃ ಪೂಜ್ಯಂ|
 ಸದ್ಧರ್ಮಬೀಜಂ ವರ ಬೋಧಬೀಜಂ| ಸುಶರ್ಮಕಾರಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ನಿತ್ಯಂ||೧||

ವ್ಯಂತರೀ ಕಿನ್ನರೀ ಸ್ವರ್ಗದೇವಾಮರೀ| ಭೂಚರೀ ಖೇಚರೀ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾಧರೀ|
ಹಾವಭಾವ ವಿಲಾಸ ಸಂಸದಾ ಸುಂದರಾ| ಣಚ್ಚ ಈ ಅಪ್ಸರಾ ದಿವ್ಯರೂಪಾಧರಾ ||೨||

ಧುಮಿ ಧುಮಿ ಧುಮಿ ಧುಮಿ ಮದ್ದಲಾವಜ್ಜಯಾ| ದುಮಿ ದುಮಿ ದುಮಿ ದುಮಿ ದೋಂದಲಾಗಜ್ಜಲಾ|
ಝಿಮಿಕಿಟೀ ಝಿಮಿಕಿಟೀ ಘಂಗರೀ ಸುಂದರಾ| ಣಚ್ಚ ಈ ಅಪ್ಸರಾ ದಿವ್ಯರೂಪಾಧರಾ||೩||

ಭೋಂ ಭೋಂ ಭೋಂ ಭೋಂ ಭೋಂ ಭೋಂ ಶಬ್ದಯಾ ಭುಂಗಲಾ|
ಥೋಂಗಿಣಿ ಥೋಂಗಿಣಿ ಗಜ್ಜಯಾ ಮದ್ದಲಾ|
ತಿಮಿಕಿಟ ತಿಮಿಕಿಟ ತಾಲಶಬ್ದಾಕರಾ| ಣಚ್ಚ ಈ ಅಪ್ಸರಾ ದಿವ್ಯರೂಪಾಧರಾ||೪||

ರುಣು ರುಣು ರುಣು ರುಣೂ ದಿವ್ಯ ವೀಣಾಸ್ವರಾ| ದಪಮಧ ಸಮಧಪ ಡೋಲಶಬ್ದಾಕರಾ|
ದಮ ದಮ ದಮ ದಮ ಸದ್ದಮೀ ಕಿನ್ನರಾ| ಣಚ್ಚ ಈ ಅಪ್ಸರಾ ದಿವ್ಯರೂಪಾಧರಾ||೫||

ಖಿಣಿ ಖಿಣಿ ಖಿಣಿ ಖಿಣಿ ಕಂಸ ಕಂಸಾಲಯಾ| ಪಿಮಿ ಪಿಮಿ ಪಿಮಿ ಪಿಮೀ ವಂಶ ವಿಶಾಲಯಾ| ಝರ ಝರಾ ಝರ ಝರಾ ಝಲ್ಲರೀ ಸುಸ್ವರಾ| ಣಚ್ಚ ಈ ಅಪ್ಸರಾ ದಿವ್ಯರೂಪಾಧರಾ||೬||

ತೋಂ ತೋಂ ತೋಂ ತೋಂ ತೋಂ ತೋಂ ವಾದ್ಯಶ್ರೀಮಂಡಲಾ|
ಭುಂ ಭುಂ ಭುಂ ಭುಂ ಭುಂ ಭುಂ ಶಬ್ದಶೋಭಾಮಲಾ|
ಹುಂ ಹುಂ ಹುಂ ಹುಂ ಹುಂ ಹುಂ ಶಂಖ ಶೋಭಾಕರಾ| ಣಚ್ಚ ಈ ಅಪ್ಸರಾದಿವ್ಯರೂಪಾಧರಾ||೭||

ಪಂಚಮಂ ಭೈರವ ನಾದಮಲ್ಹಾರಯಾ|ಥಾಥ ಈ ಥಾಥ ಈ ಪಾದಸಂಚಾರಯಾ|
ನಿತ್ಯ ಗಾನಾಸನ ದೇವ ಚೇತೋಹರಾ| ಣಚ್ಚ ಈ ಅಪ್ಸರಾ ದಿವ್ಯರೂಪಾಧರಾ||೮||

ಕರ್ಜಕೈ ರ್ಮೋದಕೈ ಸೇವಸೋಹಾಲಯಾ|ಪಂಕಜೈ ಶ್ಚಂಪಕೈ ರ್ಜಾತಿಸನ್ಮಾಲಕೈಃ| ಪೂಜಯೋಜ್ಜೀವರಂ ದೇವಯೋಗೀಶ್ವರಂ| ಣಚ್ಚ ಈ ಅಪ್ಸರಾ ದಿವ್ಯರೂಪಾಧರಾ||೯||

ಧರ್ಮಶೋಭಾಕರೇ ಚೈತ್ಯಶ್ರೀಮಂದಿರೇ| ನರ್ತನಾ ಗೀತ ಗಾನಾ ಸದಾ ಚಕ್ರಿರೇ|
ಕರ್ಪುರೇ ರಾರತೀಭವ್ಯ ಅರ್ತೀಹರಾ| ಣಚ್ಚ ಈ ಅಪ್ಸರಾ ದಿವ್ಯರೂಪಾಧರಾ||೧೦||

ವಕ್ತ್ರಾಬ್ದೇ ಶಂಖಲಕ್ಷ್ಮೀ: ಕರತಲ ಕಮಲೇ ಸರ್ವದಾ ದಾನಲಕ್ಷ್ಮೀಃ |
ದೋರ್ದಂಡೇ ವೀರಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಹೃದಯ ಸರಸಿಜೇ ಭೂತಕಾರುಣ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀಃ|
ಸರ್ವಾಂಗೇ ಸೌಮ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ನಿಖಿಲ ಗುಣಗಣಾಡಂಬರೇ ಕೀರ್ತಿಲಕ್ಷ್ಮೀಃ|
ಖಡ್ಗೇಸೌಂದರ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಜಯತು ಭುವಲಯೇ ಸರ್ವಸಾಂರಾಜ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀಃ||

*   *   *

 ಈ ಸಂಸ್ಕೃತ ಹಾಡುಗಬ್ಬವನ್ನು ಅಕ್ಷರಗಣ-ಮಾತ್ರಾಗಣಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯದೇ ಕುಮುದೇಂದುವು ಶಬ್ದಗಣದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. ನಾಟ್ಯಕ್ಕೇ (ಕುಣಿತ) ಮೀಸಲಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾಟ್ಯ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಹೊಂದಿಬರುವ ಹಾಡುಗಬ್ಬಗಳಲ್ಲೇ ವಿವರಿಸಿರುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯ. ಈ ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾಟ್ಯರಂಗ ಪರಿವಾರ-ಉಪಪರಿವಾರಗಳನ್ನೂ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಾ ಮದ್ದಲ, ದೊಂದಲ, ಘುಂಗರಿ, ಭುಂಗಲ, ಗಜ್ಜೆ(ಗೆಜ್ಜೆ) ತಾಲ,ವೀಣಾ, ಡೋಲ, ಕಿನ್ನರಿ, ಕಂಸ, ವಂಶ, ಝಲ್ಲರಿ, ಮಂಡಲ, ಶೋಭಾ, ಶಂಖ ಇವುಗಳನ್ನೂ; ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮೊದಲಿನ ಸ್ವರಗಳನ್ನೂ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ಅನುಸರಿಸಿ ಕುಣಿಯುವ ಥಾಥ ಈ ಥಾಥ ಈ ಈ ಪಾದ ಸಂಚಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನೂ ಮನೋಹರವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕುಮುದೇಂದುವು ಹೇಳಿರುವ ವಾದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಅವುಗಳ ಸ್ವರಪದ್ಧತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹೆಸರುಗಳೂ, ಸ್ವರ ವಿಶೇಷಗಳೂ ತೀರ ಅಪರಿಚಿತವಾದವುಗಳು. ಇದನ್ನೂ ದೊರೆಯುವ ನರ್ತನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ, ಇದಕ್ಕೂ ಉಪಲಬ್ದವಿರುವ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪದ್ಧತಿಗಳಿಗೆ ಸಾಮ್ಯವೆಷ್ಟು? ವೈಷಮ್ಯವೆಷ್ಟು? ಮೊದಲಾದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ವಿವೇಚಿಸುವ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾಟ್ಯಾಚಾರ್ಯರು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿಯೂ ಕೆ. ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯನವರು ತಮ್ಮ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಲೇಖನವು ಪ್ರಕಟವಾಗಿ ಅರ್ಧಶತಮಾನವೇ ಕಳೆದರೂ ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಇತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿದಂತಿಲ್ಲ! ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಕಾರಣ: ಈ ಪ್ರಾಚೀನ ಕನ್ನಡಕಾವ್ಯವು ಇದುವರೆವಿಗೂ ಕಬ್ಬೀಣದಕಡಲೆ ಎನಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾಮಾನ್ಯ ಓದುಗರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಾರದೇ ಅಜ್ಞಾತವಾಗಿದ್ದುದು!
   ಹಾಸನದ ಸುಧಾರ್ಥಿಯ ಮೂಲಕ ಈಗ ಈ ಮಹಾನ್ ಗ್ರಂಥದ ಸರಳ ಪರಿಚಯಕೃತಿಗಳು ರಚನೆಯಾಗಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಈ ಭಾಗವನ್ನು  ನರ್ತನಶಾಸ್ತ್ರ್ರ ವಿಶಾರದರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು, ಇದರ ಸೊಬಗನ್ನು ನೃತ್ಯಾಭ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಮುದೇಂದುವು ಸೂಚಿಸಿರುವ ಸಂಗೀತವಾದ್ಯಗಳ ಪೈಕಿ ಕಂಸಾಳೆ; ವಂಶ (ಬಿದಿರಿನ ಕೊಳಲು) ಶಂಖ; ಕಿನ್ನರಿ; ಗಜ್ಜೆ(ಗಜ್ಜುಗದ ಆಕಾರವಿರುವ ಗೆಜ್ಜೆ) ಮದ್ದಲೆ; ಡೋಲು; ವೀಣಾ; ತಾಲ ಮುಂತಾದುವು ಇಂದಿಗೂ ಪರಿಚಿತವಾದುವು. ದೊಂದಲ; ಭುಂಗಲ; ಮಂಡಲ; ಘುಂಗರಿ; ಝಲ್ಲರಿ; ಶೋಭಾ ಮುಂತಾದ ಅಪರಿಚಿತ ವಾದ್ಯಗಳ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅನುಭವಶಾಲಿಗಳಾದ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಖಚಿತವಾಗಿ ವಿವರಿಸಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.  
*   *   *

ವಿವರಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ: ಸಿರಿಭೂವಲಯದ ಸುಧಾರ್ಥಿ, ಹಾಲುವಾಗಿಲು, ತಟ್ಟೇಕೆರೆ ಅಂಚೆ, ಹಾಸನ. ಸಂಚಾರಿ ದೂರವಾಣಿ: ೯೪೪೯೯೪೬೨೮೦.
sudharthyhassan@gmail.com 

Thursday, 23 May 2013

ಓದುಗರೊಂದಿಗೆ ಕೃತಿಕರ್ತ ಸುಧಾರ್ಥಿ, ಹಾಸನ  ಕುಮುದೇಂದುಮುನಿ, ಕರ್ಲಮಂಗಲಂ ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯನವರು ಹಾಗೂ ಕೆ. ಅನಂತಸುಬ್ಬರಾಯರಂಥವರ ಅನನ್ಯವಾದ ಕನ್ನಡಾಭಿಮಾನದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತನಾಗಿ ನಾನು ಈ ಸಿರಿಭೂವಲಯ ಎಂಬ ಅಚ್ಚರಿಯ ಗ್ರಂಥದ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದಮೇಲೆ, ಕಳೆದ ಅರುವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡನಾಡಿನ ಸಾರಸ್ವತಲೋಗದ ದಿಗ್ಗಜಗಳು ಈ ಮಹಾನ್ ಗ್ರಂಥದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ತಳೆದಿರುವ ಉದಾಸೀನ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಬಹಳ ಬೇಸಗೊಂಡದ್ದು ಸಹಜ ಸಂಗತಿ. ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡಲೆ ಎಂಬ ಕುಖ್ಯಾತಿಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದ್ದ ಈ ಅದ್ಭುತ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಕುರಿತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಓದುಗರಿಗೆ ಪರಿಚಯಮಾಡಿಕೊಡುವ ನಿರ್ಧಾರಮಾಡಿ, ಗ್ರಂಥದ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಮೇಲೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪುಸ್ತಕಶಕ್ತಿ ಪ್ರಕಾಶನದವರು ನಾಡಿನ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ವಾಂಸರುಗಳ ಸಮೂಹದೊಂದಿಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಚೀನ ಕೃತಿಯ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಯಿತು. ಸಿರಿಭೂವಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅವರ ಕೆಲವು ಕೃತಿಗಳೂ ಪ್ರಕಟವಾದುವು. ಆದರೆ, ೧೯೫೩ ರಲ್ಲಿ ಸಿರಿಭೂವಲಯದ ಅಕ್ಷರ ಅವತರಣಿಕೆಯು ಪ್ರಕಟವಾದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ದಿ| ಕೆ. ಅನಂತಸುಬ್ಬರಾಯರಿಂದ ನಾನು ತಿಳಿದಿದ್ದ ಮಾಹಿತಿಗಳಿಗೂ, ಈಗ ಪುಸ್ತಕಶಕ್ತಿ ಪ್ರಕಾಶನದವರು ನಡೆಸಿರುವ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಕಾರ್ಯದ ವಿವರಗಳಿಗೂ ಇರುವ ಅಂತರವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಂಡು, ಈ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಕಾಯಕಕ್ಕೆ ನೆರವಾದ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತುಗಳನ್ನೂ ನಾನು ಗಮನವಿಟ್ಟು ಅಭ್ಯಸಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿನ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸತೊಡಗಿದೆ. 
  ಸಿರಿಭೂವಲಯದ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಲ್ಲದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುವ ಅನುಚಿತ ಪ್ರಯತ್ನದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ನನಗೆ ಖೇದವಾಯಿತು. ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಸಮೂಹವು ಸಿರಿಭೂವಲಯವನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನಮಾಡದೇ, ನಾನಾರೀತಿಯ ಒತ್ತಡಗಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ, ಸಿರಿಭೂವಲಯದ ಘನತೆಗೆ ಕುಂದುತರುತ್ತಿರುವರೆಂಬ ಅಸಮಾಧಾನ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಯಿತು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಸಿರಿಭೂವಲಯಸಾರದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿದ್ವಾಂಸರೆಲ್ಲರ ಹಾಗೂ ಹಿಂದೆ ಈ ಗ್ರಂಥದ ಅಕ್ಷರ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಸೂಚಿಸಿದ ಅಂದಿನ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದ ದಿಗ್ಗಜಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸಕಾರಣವಾದ, ಸಮರ್ಪಕವಾದ, ವಾಕ್ಸಮರನಡೆಸಿದಾಯಿತು. 
   ಸಿರಿಭೂವಲಯದ ನಿಜವಾದ ಕಠಿಣತೆ, ಅದನ್ನ ಸರಳವಾಗಿ ಓದಲು ಸಾಧ್ಯವಿರದ ವಿಚಾರ, ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ, ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಯಲು ಅವಕಾಶವಾಗದೆ ಹೋದುದು ಸಹಜ ಎಂಬ ವಿಚಾರ ನನಗೆ ಈಗ ಮನವರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲವಿಚಾರಗಳಲ್ಲೂ ಸಮಾನವಾದ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವು ಅಸಂಭವ. ನನ್ನ ವಿಚಾರವನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೂ ಸಿರಿಭೂವಲಯದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನನಗಿರುವಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾದ ಆಸಕ್ತಿಯು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲವೆಂಬುದು ನನ್ನ ಸ್ವಾನುಭವ. ಅಲ್ಲದೇ ಈ ಸಿರಿಭೂವಲಯದ ಸರಳ ಪರಿಚಯದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಈಹಿಂದೆಯೇ ಯಾರಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶವೇ ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ! ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಿರಿಭೂವಲಯದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸೂಕ್ತ ಗಮನಹರಿಸಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಉಳಿದವರನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲವೆನಿಸಿತು. ನನ್ನ ಕಠಿಣವಾದ ಬರಹದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನನಗೇ ಮುಜುಗರವಾಯಿತು, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿಯೇ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋದಾಗ, ಡಾ|| ಟಿ. ವಿ. ವೆಂಕಟಾಚಲಶಾಸ್ತ್ರಿಯವರನ್ನು ಕಂಡು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾಯಿತು. ನನ್ನ ಭಾವನೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಪೂರ್ಣ ಸಹಮತ ಸೂಚಿಸದೇ ಹೋದರೂ, ನಾನು ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತಟಸ್ಥನಾದೆ. ಕನ್ನಡ ಚೆನ್ನುಡಿಯ ಈ ಮಹಾ ಚೇತನಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಗೌರವ ಸೂಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಿರಿಭೂವಲಯದ ಜಯಾಖ್ಯಾನಾಂತರ್ಗತ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಕೃತಿಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದೆ. ಇದುವರೆವಿಗೂ ಅವರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. 
  ವ್ಯಕ್ತಿಜೀವನದ ಸಾರ್ಥಕತೆಯ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪಾತ್ರವು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದುದೆಂಬುದು ನಿರ್ವಿವಾದ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾಹಿತ್ಯಕೃತಿಗೂ ತನ್ನದೇಆದ ನೆಲೆಬೆಲೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿಯೇ ವೇದಮಂತ್ರಗಳು, ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು, ಸಹಸ್ರನಾಮಗಳು ಮುಂತಾದುವು ರಚನೆಯಾಗಿವೆ, ಇಂಥ ಸಾರ್ಥಕ ಸಾಹಿತ್ಯಕೃತಿಗಳ ನಿಜವಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ನಮಗೆ ದೊರೆಯಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ಓದಿದ ಸಾಹಿತ್ಯಕೃತಿ ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಬೇಕು! ಅಂದರೆ, ಸಾಹಿತ್ಯಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದದ ಅರ್ಥವೂ ನಮಗೆ ಖಚಿತವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆ ಭಾಷೆಯ ಯಾವುದೇ ಪದವು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥಕೋಶವು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಜೀವನಾನುಭವದ ಸಂಪಾದನೆಗೆ ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಪ್ರವಾಸವು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿಯೇ ದೇಶಸುತ್ತಿನೋಡು; ಕೋಶ ಓದಿನೋಡು ಎಂಬ ಗಾದೆಯಮಾತು ರೂಢಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇಂದಿಗೂ ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಿಯಾಗಿರುವ ಸಂಸ್ಕೃತಭಾಷೆಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿತವಾದ ನಿರುಕ್ತ ಎಂಬ ಅರ್ಥಕೋಶವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿದ ಯಾಸ್ಕಾಚಾರ್ಯನ ಕಾಲದಿಂದ ಇಂದಿನ ವರೆವಿಗೂ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ನಿಘಂಟುಗಳು ರಚನೆಯಾಗಿವೆ. ಕನ್ನಡಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಟೆಲ್ ಕೋಶವು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿತ್ತು. ಅನಂತರ ಹಲವಾರು ಜನಗಳು ಈ ಅರ್ಥಕೋಶದ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಹಾಕಿರುವುದುಂಟು. ನಿಘಂಟು, ಶಬ್ದಕೋಶ, ಅರ್ಥಕೋಶ, ಶಬ್ದಾರ್ಥಚಿಂತಾಮಣಿ, ಪದಾರ್ಥಚಿಂತಾಮಣಿ ಮುಂತಾದ ಶಬ್ದಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಾವು ಬಳಸುವ ಭಾಷೆಯ ಪದಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಡಿಕ್ಷ್‌ನರಿ ಎಂಬ ಶಬ್ದದವ್ಯಾಪ್ತಿಗೇ ಬರುತ್ತವೆ. ಇವುಮಾತ್ರವಲ್ಲ; ಸಮಯಾವಕಾಶವಿದ್ದು, ಲಭ್ಯವಿರುವ ಹಲವಾರು ಶಬ್ದಕೋಶಗಳನ್ನು ತೆರೆದು, ಅವುಗಳ ಅರ್ಥವಿವರಣೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಬರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವ್ಯಾಪ್ತಿಯೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಎಂಬುದು ಮನವರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನೇ ಶಬ್ದಬ್ರಹ್ಮವೆನ್ನುವುದು. ಅನಾದಿ, ಅನಂತಕಾಲಾವಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದಾಗಿರುವ ಪರಮಾತ್ಮವು ಜೀವಾತ್ಮವಾಗಿ, ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ದೇಹಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುವಂತೆ! ಸಹಸ್ರನಾಮಗಳಲ್ಲಿಯೂಕೂಡ ಇದೇ ಮಾತುಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತವೆ. ಅನೇಕಕೋಟಿಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಜನನಿ ಆಬ್ರಹ್ಮಕೀಟ ಜನನಿ ಮುಂತಾದ ಪದಪುಂಜಗಳ ಅರ್ಥವು ಧ್ವನಿಸುವುದೂ ಇದನ್ನೇ. ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪದಗಳ -ಶಬ್ದಗಳ ಅರ್ಥವಿವರಿಸಿರುವ ಮಹಾನ್ ಚೇತನ ಪ್ರೊ. ಜಿ, ವೆಂಕಟಸುಬ್ಬಯ್ಯನವರು. ಸಮಕಾಲೀನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೆತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಂದು, ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಹಲವಾರು ಅರ್ಥಕೋಶಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿ ನಿಘಂಟುಬ್ರಹ್ಮ ಎಂದೇ ಪ್ರಖ್ಯಾತರಾಗಿರುವ ಈ ಮಹನೀಯರದು ಜಗದ್ವಿಖ್ಯಾತವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ನಾಡಿನ ಜ್ಞಾನವೃದ್ಧರೂ, ವಯೋವೃದ್ಧರೂ ಆಗಿರುವ ಈ ಹಿರಿಯ ಚೇತನವು ಈಗ ಶತಾಯುಷಿ. ಇಂಥ ಮಹನೀಯರ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವುದು ಸಾಧಾರ್ಥಿಯ ಸುಕೃತವಾಗಿದೆ.  
  ಸಿರಿಭೂವಲಯದ ಪರಿಚಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಐದು ಕೃತಿಗಳ ಪ್ರಕಟಣೆಯಾದಮೇಲೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ನಾಡಿನ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಿರಿಯ ಚೇತನ ಶ್ರೀ ಜಿ. ವೆಂಕಟಸುಬ್ಬಯ್ಯನವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಹೋದೆ. ನನ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನಲವತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪರಿಚಿತರಾಗಿ ಹಿತೈಷಿಯಾಗಿರುವ ಈ ಮಹನೀಯರನ್ನು ಕಳೆದ ಸುಮಾರು ೧೪ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿರಲಿಲ್ಲ!  ಸಿರಿಭೂವಲಯಸಾರ ದಲ್ಲಿನ ನನ್ನ ನಿಷ್ಟುರವಾದ ಬರಹದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಮನನೊಂದಿರುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಂಶಯವೇನಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿದ್ದೂ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ, ಕರೆಗಂಟೆಯ ಗುಂಡಿ ಒತ್ತಿದಾಗ, ಸ್ವತಃ ತಾವೇ ಬಂದು ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದು, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ನಾನು ನಮಸ್ಕರಿಸುವ ಮೊದಲೇ ಓಹೋ, ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ಬಹಳದಿನಗಳಮೇಲೆ ಹಳೇ ಪರಿಚಯದವರನ್ನು ನೋಡಿದಂತಾಯ್ತು ಎಂದು ನಗುಮೊಗದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು! ನಿಜಕ್ಕೂ ನನಗೆ ಬಹಳ ನಾಚಿಕೆಯಾಯ್ತು. ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಮಾತನಾಡಿದಮೇಲೆ, ನಾನು ಬರೆದಿರುವ ಸಿರಿಭೂವಲಯದ ಪರಿಚಯ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದೆ.  ಏನಪ್ಪ, ಇಷ್ಟು ಅಲ್ಪ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದೀಯೆ. ಕುಮುದೇಂದುವನ್ನು ಕುರಿತು ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಗ್ರಂಥಾಲಯವೇ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ! ಇರಲೀ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಓದಿ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಆಶಿರ್ವದಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಸಿರಿಭೂವಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನನ್ನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ವರದಿ ಮಾಡುವುದು ರೂಢಿಯಾಯಿತು. ಸಿರಿಭೂವಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನನ್ನ ಶ್ರೀಮತಿಯು ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಯಾವ ಕೃತಿಯೂ ಸರ್ಕಾರದ ಯಾವುದೇ ಇಲಾಖೆಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗದೇ ತಿರಸ್ಕೃತವಾಗಿರುವ ಸಂಗತಿ ಅವರಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಾನು ಗಮನವನ್ನೇ ಹರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ!  
  ಸಿರಿಭೂವಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿ ಸಿರಿಭೂವಲಯಸಾಗರರತ್ನಮಂಜೂಷ ವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿರುವ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಸಿ, ಅದರ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ, ಓದಲು ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಈ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಮುನ್ನುಡಿಯಾಗಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸಿದೆ. ಸಂತೋಷದ ಮುಗುಳ್ನಗೆ ಸೂಸಿದ ಈ ಶತಾಯುಷಿಯು ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಷೇಪ ಸೂಚಿಸದೇ ನನ್ನ ವಿಂತಿಗೆ ಸಮ್ಮತಿಸಿದರು! ಸಿರಿಭೂವಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈಗ ತಮ್ಮ ಅಂತರಂಗದ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅಕ್ಷರ ರೂಪನೀಡಿದ ಮೌಲಿಕವಾದ ಮುನ್ನುಡಿಗೆ ಅಂಕಿತವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಈ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ತುಂಬು ಹೃದಯದಿಂದ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿರು. ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳೆಯರಬಳಗದ ಶ್ರೀ ನೀರಗುಂದ ಕೇಶವಮೂರ್ತಿರಾವ್ ಅವರಂತೂ ನಿನ್ನ ಮೂರುದಶಕಗಳ ಪ್ರಯತ್ನವು ಸಾರ್ಥಕವಾಯಿತು. ಶೀಘ್ರಕೋಪಿಯಾದ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನು ಸದಾ ಶಾಂತಿಸ್ವರೂರಾದ ವಸಿಷ್ಠರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿ ಪದವಿ ಪಡೆದಂತಾಯ್ತು ಎಂದು ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು. ಈವಿಚಾರ ಕೇಳಿತಿಳಿದು ಶತಾಯುಷಿಯು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಮನಃಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಕ್ಕದ್ದೂ ಆಯಿತು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂತೋಷ, ಸಂಭ್ರಮ ಇನ್ನೇನಿದೆ?! 
  ಸಿರಿಭೂವಲಯ ಕುರಿತು ಸುಧಾರ್ಥಿಯು ನಿರೂಪಿಸಿರುವ ಪರಿಚಯ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಿರೀಟಪ್ರಾಯವಾದ ಸಿರಿಭೂವಲಯಸಾಗರರತ್ನಮಂಜೂಷವು ಈ ಮಹನೀಯರ ಮುನ್ನುಡಿಯಿಂದಾಗಿ ತನ್ನದೆ ಆದ ಘನತೆ, ಗಾಂಭೀರ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದಂತಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಇದು ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ನಾಡೋಜ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾದುದು. ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ, ಅಂತರ್ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಿಂತಲೂ ಉನ್ನತವಾದುದು. ನನ್ನ ಜೀವನದ ಸಾರ್ಥಕತೆ ನನಗೆ ಲಭಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದುದು ನನಗೆ ಏನೂಯಿಲ್ಲ. ಈ ಸಾರ್ಥಕತೆಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಈ ಶತಾಯುಷಿಗೆ ಈ ಸಿರಿಭೂವಲಯಸಾಗರರತ್ನಮಂಜೂಷವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುವದರೊಂದಿಗೆ,  ನನ್ನ ಅನಂತ ವಂದನೆಗಳನ್ನರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. 
  ಸಿರಿಭೂವಲಯವು ಮೂಲತಃ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಗ್ರಂಥ. ಅಂದರೆ, ಕನ್ನಡ; ಪ್ರಾಕೃತ; ಸಂಸ್ಕೃತಭಾಷಾ ಮಿಶ್ರಿತ ಕಾವ್ಯವೆಂಬ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಗತಿಯ ಅಂತರ್ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುವಾಗ, ಅಲ್ಲಿನ ಶಬ್ದಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ,ಪ್ರಾಕೃತ,ಸಂಸ್ಕೃತಭಾಷಾ ಅಂತರ್ಸಾಹಿತ್ಯಎಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಗಧಿ, ಅರ್ಧಮಾಗಧಿ, ಶೂರಸೇನಿ, ಪೈಶಾಚಿಕ, ಅಪಭ್ರಂಶ ಇತ್ಯಾದಿ ಬೇರೆಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳ ಶಬ್ದಗಳೂ ಅಡಕವಾಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು. ಅಂಥ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮೂಹವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ ಅವು ಯಾವ ಭಾಷೆಗೆ ಸೇರಿದುವುಗಳು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದವರು ಗುರುತಿಸಿ, ಅದರ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೂಲ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಭಾಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಒಟ್ಟುಸೇರಿರುವ ಈ ಅಂತರ್ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆಭಾಷೆಯ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸುವವರಿಗೆ ನೆರವಾಗಲೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಪ್ರಯತ್ನನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. 
ಕೆ. ಅನಂತಸುಬ್ಬರಾಯರ ಸಮರ್ಪಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ನೆರವಿದ್ದೂ, ಸಿರಿಭೂವಲಯದ ೧೯೫೩ರ ಪ್ರಥಮ ಮುದ್ರಣದ ೩೩ ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಓದಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅದರಿಂದ ಪುನರುತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಅಂತರ್ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಕ್ರಮವರಿತು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಿ, ಮುದ್ರಣಮಾಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ೨೭ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲಾವಧಿ ಹಿಡಿದಿತ್ತು. ಈಗ ಮುಂದಿನ ೨೬ ಅಧ್ಯಾಯಗಳ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಾಗ, ಅಸಮರ್ಪಕವಾದ ಕೈಬರಹದ ಕರಡುಪ್ರತಿಯನ್ನು ಮುಂದಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾದಕಾರ್ಯವೆಂದು ಭಾಸವಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿನ ಅಶ್ವಗತಿಯ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ, ಯಾವ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು? ಯಾವ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಬಿಡುವುದು? ಎಂಬ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಯಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಝರಾಕ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿನ ಕೈಬರಹದಲ್ಲಿ ಹಲವೆಡೆ ಕ/ತ, ಅ/ಲ; ರ/ಲ, ಪ/ಷ, ಮ/ಯ, ಲಿ/ತಿ/ರೆ, ಉ/ಲು ರ/ಗ ಮುಂತಾದ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸುವುದು ಕಠಿಣವಾಗಿತ್ತು. ಅಂಥಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಕ್ಷರ ದೋಷಗಳು ಉಳಿದಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು. ಅಂತರ್ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಓದುವಾಗ ಕೆಲವೆಡೆ ಇಂಥ ತಪ್ಪುಗಳು ತಕ್ಷಣವೇ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿವೆ ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ತಿದ್ದಲಾಗಿದೆ.
    ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲೇಬೇಕೆಂಬ ಛಲದಿಂದ, ನನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಸಾಧಿಸಲು ಸಿರಿಭೂವಲಯಸಾರ  ನಿರೂಪಣೆಯ ಕಾಲಾವಧಿಯಂತೆಯೇ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಿದರೆ,  ೧೫-೨೦ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲಾವಧಿಯಾದರೂ ಬೇಕೇನೋ ಎನಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಜೀವನಾವಧಿಯು ಕೊನೆಯಾಗುವುದರೊಳಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಖಚಿತ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನೀಡಲೇಬೇಕೆಂಬ ಆತಂರಿಕ ಒತ್ತಡದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಹಗಲು ಇರುಳಿನ ಪರಿವೆಯೂ ಇಲ್ಲದೇ ಅಧ್ಯಯನವು ಮುನ್ನಡೆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಎದುರಾದ ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕಗಳ ವಿವರವು ಇಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯವಾದುದು. ನನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆಮೀರಿ ಕೇವಲ ೧೫-೨೦ ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯೊಳಗಾಗಿಯೇ ಈ ಅಚ್ಚರಿಯ ಕಾವ್ಯದ ಮುಂದಿನ ಪರಿಚಯವು ಸಿರಿಭೂವಲಯಸಾಗರರತ್ನಮಂಜೂಷ ಎಂಬ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೀಮಿತ ಹಂತದ ಪರಿಧಿಯನ್ನು ತಲುಪಿತು. ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ನನಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ. ಈ ಪರಿಚಯಕೃತಿ ನಿರೂಪಣೆಯ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಿಸಿದವನು ಈಗ ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಅಲ್ಲ. ನನ್ನ ಅರ್ಧಾಂಗಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಗಿರಿಜೆಯಪಾಲೂ ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನನಗಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾದುದು ಎಂದರೆ, ಅದು ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯಲ್ಲ. ಮನೆಗೆಲಸದ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕಾಯಕವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಸಾಧ್ವಿಯು ಅಕ್ಷರಶಃ ಹಗಲಿರುಳೂ ಶ್ರಮಿಸಿ, ೨೫ ಅಧ್ಯಾಯಗಳ ಸ್ತಂಭಕಾವ್ಯರೂಪದ ಅಂತರ್ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಒಂದೊಂದೇ ಅಕ್ಷರವಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿ; ಜೋಡಿಸಿಕೊಟ್ಟು, ಪರಿಚಯ ಕೃತಿ ನಿರೂಪಣೆಯ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆರವಾದುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾದ ಕಾರ್ಯ. ಈ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರ್ಥಿಯ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸರಿಮಿಗಿಲಾಗಿ ಗಿರಿಜೆಯೂ ಪಾಲುದಾರಳೆಂದು ಸಂಕೋಚವಿಲ್ಲದೇ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕೊರತೆ. ನನ್ನಂತೆಯೇ ಈಕೆಗೂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಹತೆಯ ಮುದ್ರೆ ಇಲ್ಲ!. 
  ಸಿರಿಭೂವಲಯಸಾರವನ್ನು ನೋಡಿದ, ಓದಿದ ಕೆಲವು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಿರುವುದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ವಿಷಯವ್ಯಪ್ತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಕೆಲವರು ನೀವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಈ ಗ್ರಂಥ ರಚಿಸಿದ್ದೀರಿ ಎಂದಿರುವುದಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ನೀವಾಗುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಈ ಗ್ರಂಥ ರಚಿಸಿದ್ದೀರಿ, ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದಿರುವುದುಂಟು. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣವೂ ಇಲ್ಲದ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರೆದ?!  ಎಂದು ಅಚ್ಚರಿಪಟ್ಟಿರುವುದಿದೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳೆಯ ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎಂ ಸದಾನಂದ ಅವರಂತೂ  ಸುಧಾರ್ಥಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೆರೆ ಯಾರೂ ಈ ಪರಿಚಯಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟು ಶ್ರಮವಹಿಸಿ, ಇಷ್ಟು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ರೂಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸೂಚಿಸಿರುವುದಿದೆ. ಇವರೆಲ್ಲರ ಅಂತರಂಗದ ಭಾವನೆಯನ್ನೂ ಸುಧಾರ್ಥಿಯು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ. ಸರಿಯಾದ ವಿಳಾಸವಿದ್ದರೂ ಕೆಲವೆಡೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದವರ ಮನೆಯನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು ಶ್ರಮದ ಕೆಲಸ. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿಓಡಾಡಿ ಅನುಭವವಿಲ್ಲದವರು ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗೆಸೇರಿದರೆ, ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹೊರಬರುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಆದರೂ ಈ ಸಿರಿಭೂವಲಯದ ಕೆಲಸ ಸುಧಾರ್ಥಿಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ! 
  ಈ ಸಿರಿಭೂವಲಯದ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಸುಳಿವು ಸಿಗದಂತೆ ಒಳಗೆ ಅಡಗಿಕುಳಿತ ಒಂದೊಂದೇ ಅಕ್ಷರದ ಜಾಡನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅವುಗಳನ್ನು ಒಂದೆಡೆ ಕಲೆಹಾಕಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಿ, ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸರಳವಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಕಾರ್ಯವು ಸುಲಭವಾದುದಲ್ಲ; ನಿಜ. ಆದರೆ ಆಸಕ್ತಿಯಿದ್ದು, ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿ, ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವರಾದರೆ, ಅವರು ಸುಧಾರ್ಥಿಗಿಂತಲೂ ಸಾಮಾನ್ಯವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ದರೂ, ಒಬ್ಬಿರಲ್ಲ; ಹಲವಾರು ಜನಗಳು ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಲ್ಲರೆಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಸುಧಾರ್ಥಿಗಿದೆ. ಇದುವರೆವಿಗೂ ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಕೈಹಾಕದೇ ಇದ್ದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಈಗ ಸುಧಾರ್ಥಿಯು ಕೈಹಾಕಿ ಸಾಧ್ಯವಿವಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲವಾಗಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನಾರಾದರೂ ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೈಹಾಕಿ ಯಶಸ್ಸು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದುದು ಖಚಿತ. ಪ್ರಕೃತ ಸುಧಾರ್ಥಿಯು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಮಿತ್ತಮಾತ್ರವೇ ವಿನಃ, ಅವನಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯು ಸರ್ವಥಾ ಸಲ್ಲದು. ಈಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಸುಧಾರ್ಥಿಯ ಕಾಲಮುಗಿದಕೂಡಲೇ ಬೇರೊಬ್ಬರು ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಲೇಬೇಕು. ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯನವರಿಗೆ ಅಕ್ಷರಭೂವಲಯದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವಿದ್ದಂತೆ; ಕೆ. ಅನಂತಸುಬ್ಬರಾಯರಿಗೆ ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯನವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವಿದ್ದಂತೆ, ಸುಧಾರ್ಥಿಗೆ ಅನಂತಸುಬ್ಬರಾಯರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವಿದ್ದಂತೆ, ಸುಧಾರ್ಥಿಯ ಕೃತಿಗಳು ಮುಂದಿನವರಿಗೆ ದಿಕ್ಸೂಚಿಯಾಗಿ, ಅವರು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಧನೆ ಸಾಧಿಸಲೆಂದು ನಾನು ಆಶಿಸುತ್ತೇನೆ. 
  ೧೯೫೩ ರಲ್ಲಿ ಸರ್ವಾರ್ಥಸಿದ್ಧಿಸಂಘವು ಸಿರಿಭೂವಲಯದ ಅಕ್ಷರ ಅವತರಣಿಕೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದಾಗ, ಕರ್ಲಮಂಗಲಂ ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯನವರ ಅಪಾರ ವಿದ್ವತ್ತು ಹಾಗೂ ಯುಗಾಂತರ ಮುದ್ರಣಾಲಯದವರ ತಾಳ್ಮೆ, ಶ್ರದ್ಧೆ ಹಾಗೂ ಕೌಶಲ್ಯದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮೂಲಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ; ಪ್ರಾಕೃತ ಇತ್ಯಾದಿ ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಗಳ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಓದುಗರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗುವಂತೆ ಹಲವಾರು ಲೇಖನ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ, ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಮದ್ರಣಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನನಗೆ ಆಮಟ್ಟದ ಸಮರ್ಥ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಮಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಲಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಸಮರ್ಥರಾದ ಮುಂದಿನ ಆಸಕ್ತ ಸಂಶೋಧಕರು ಈ ನ್ಯೂನತೆಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.
  ಸಿರಿಭೂವಲಯವನ್ನು ಕುರಿತು ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನಲ್ಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನಾದರಣೆಯಿರುವುದು ವಾಸ್ತವ ವಿಚಾರ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳೂ ಈ ಅಚ್ಚರಿಯ ಕೃತಿಯಿಂದ ದೂರವುಳಿದಿವೆ. ಇಂಥ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ  ಹಂಪಿಯ ಕನ್ನಡವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದವರು ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಆಸಕ್ತಿವಹಿಸಿರುವುದು ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಆಡಳಿಯವು ಸಿರಿಭೂವಲಯ ಕುರಿತು ಮಹಾಪ್ರಬಂಧ ರಚಿಸುವವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಅವಕಾಶಕಲ್ಪಿಸಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚರ. ಉಳಿದೆಲ್ಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗವೂ ಇತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿ, ಸಿರಿಭೂವಲಯದ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ತಮ್ಮ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸುವತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿದರೆ, ಮುಂದಾದರೂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿರಿಭೂವಲಯದ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಲಭಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾದೀತು. 
  ಈ ಪರಿಚಯಕೃತಿಯ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ನೆರವಾದವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನರ್ಪಿಸುವುದು ಕೃತಿಕರ್ತೃವಿನ ಆದ್ಯಕರ್ತವ್ಯ. ಈ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸೂಚಿಬೇಕಾದುದು ನನ್ನ ಈ ಪ್ರತ್ನಕ್ಕೆ ಮೂಲಕರಣರಾಗಿ, ನನಗೆ ಸಿರಿಭೂವಲಯದ ಮೂಲಕೃತಿಯ ಝೆರಾಕ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಅನಿರೀಕಿತವಾಗಿ, ಅಯಾಚಿತವಾಗಿ ತಂದು ತಲುಪಿಸಿದ ಅಪರಿಚಿತ ಮಿತ್ರರೊಬ್ಬರಿಗೆ. -ಅವರು ಅಪರಿಚಿತರಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯುವಂತಾದುದು ನನಗೆ ಖೇದದ ಸಂಗತಿಯಾದರೂ- ನನ್ನ ಈ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಮೂಲಕಾರಣರಾದ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ನಮನಗಳನ್ನರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.   
  ಈ ಅಪರಿಚಿತ ಮಿತ್ರನಿಂದ ದೊರೆತ ಅಸಮರ್ಪಕವಾದ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ನೆರವಾಗುವುದರೊಂದಿಗೆ, ತಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಬಂಧ ರಚನೆಗಾಗಿ, ತಾವು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನಿಗಧಿತ ಶುಲ್ಕತೆತ್ತು  ದೆಹಲಿಯ ಪಾಚ್ಯಪತ್ರಾಗಾರದಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿದ ಸಿರಿಭೂವಲಯದ ಮೂಲಪ್ರತಿಯ ಝೆರಾಕ್ಸ್ ನಕಲನ್ನು ನನ್ನ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಸಮಯ ಎರವಲು ನೀಡಿದ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರ ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಎಂ. ಸದಾನಂದರಿಗೆ, ತಾವು ಇಂದೂರಿನ ಕುಂದ ಕುಂದ ಜ್ಞಾನಪೀಠದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪಡೆದು ತಂದ ಸಿರಿಭೂವಲಯದ ಅಕ್ಷರಪ್ರತಿ ಹಾಗೂ ಅಂಕಪ್ರತಿಯನ್ನು ನನ್ನ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಮಹತ್ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನೆರವಾದ ಹಿರಿಯ ಮಿತ್ರ, ವೇದಗಣಿತ ತಜ್ಞ ಶ್ರೀ ಎಂ.ಕೆ. ಶಿವಪ್ಪನವರಿಗೆ, ಎಂದಿನಂತೆ ಇಂದಿಗೂ ನನ್ನ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಸಾಧನೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಮಥಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿರುವ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರ ಶ್ರೀ ಯತಿರಾಜುಲುನಾಯ್ಡು ಹಾಗೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಅನಂತ ವಂದನೆಗಳು. 
  ಹಿರಿಯಮಿತ್ರ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣಯ್ಯನವರಿಗೆ; ಬೆಳಗಾವಿಯ ಶ್ರೀ ಧರಣೇಂದ್ರಕುಮಾರ್, ಹಾಗೂ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯೋಗಿ ಮಿತ್ರರು- ಮೂಲತಃ ವಕೀಲರಾದ ಗೆಳೆಯ ಶ್ರೀ ಎಂ.ವಿ.ಆರ್. ಅವರಿಗೆ, ವೈದ್ಯರೂ ಬರಹಗಾರರೂ ಆದ  ಡಾ|| ಪ್ರದೀಪಕುಮಾರ್ ಹೆಬ್ರಿ ಅವರಿಗೆ, ಶ್ರೀ ಡಿ. ಎನ್. ಅಕ್ಕಿ ಮಾಸ್ತರಿಗೆ, ಕೊಕ್ಕರಣೆ ಅರಮನೆಯ ಶ್ರೀ ಗುಣವರ್ಮರಾಜಾ ಅವರಿಗೆ, ಬೆಳಗಾವಿಯ ಭರತೇಶ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮೂಹದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ, ಶ್ರೀ ಹರಿಹರಪುರ ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರಿಗೆ; ಶ್ರೀ ಹೆಚ್. ಎಸ್. ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅವರಿಗೆ; ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರೆಲ್ಲರಿಗೆ; ನನ್ನ ಬರಹದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಸಿರಿಭೂವಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪರಿಚಯಗ್ರಂಥಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿವಹಿಸಿ, ಅದರ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗಿರುವ ನೂರಾರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆನನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. 
  ಸಿರಿಭೂವಲಯಸಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಖಂಡದ ೧ ರಿಂದ ೩೩ ಅಧ್ಯಾಯಗಳ ಅಂತರ್ಸಹಿತ್ಯ ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಕೆಲವರು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವಾಗಿ ಸಿರಿಭೂವಲಯಸಾರ ೨ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ೩೪ ರಿಂದ ೫೯ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ವರೆಗಿನ ಮೂಲಸಾಹಿತ್ಯ, ಅವುಗಳ ಅಂತರ್ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಾಗೂ ಪೂರಕವಾದ ಕೆಲವಾರು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿ, ಪ್ರಕಟಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿತ್ತು. ವಿವಿಧ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಲಭ್ಯವಾದ ಮೂಲಸಾಹಿತ್ಯದ ಝೆರಾಕ್ಸ್ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ತಾಳೆನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಿರುವಷ್ಟು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಮೂಲಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು. ಉಳಿದ ವಿಚಾರಗಳ ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದಾಗಿ, ನಿಗದಿತ ಗುರಿಯನ್ನು ಕ್ಲುಪ್ತಕಾಲವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ೩೪ ರಿಂದ ೫೦ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ವರೆವಿಗೆ ಮಾತ್ರರವೇ ಮೂಲಸಾಹಿತ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಂತರ್ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಪ್ರಥಮ ಖಂಡದ ಉಳಿದ ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಅಪಾರ ಸಾಹಿತ್ಯಸಾಗರದ ಮೂಲಸಾಹಿತ್ಯ ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಂತರ್ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಇತರ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿ, ಪ್ರಕಟಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರವಿದೆ. ನನ್ನ ಶ್ರೀಮತಿಯ ನಿರ್ಧಾರದಂತೆ ಈ ಪರಿಚಯ ಕೃತಿಗೆ ಸಿರಿಭೂವಲಯಸಾಗರರತ್ನಮಂಜೂಷ ಎಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೆತ್ತವಳು ತಾಯಿಯಾದರೂ ಹೆಸರಿಡುವವರು ಬೇರೆಯವರೇ ತಾನೆ! 
  ತಂದೆಯಮಾತಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಡದೇ ತಾಯಿಯ ಶಿರವನ್ನೇ ತರಿದೊಗೆದ ಕೊಡಲಿಯಾಯುಧನ (ಪರಶುರಾಮನ) ತಂದೆಯಗೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಈ ಮುಂಗೋಪಿ ಗಂಡನ ಕೈಹಿಡಿದಂದಿನಿಂದಲೂ ನೆರಳಿನಂತೆ ಸಹಚರಳಾಗಿದ್ದು, ಮಾತೃಸ್ವರೂಪಳಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆವಿಗೂ ನನ್ನನ್ನು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಸಹಿಸಿರುವುದರೊಂದಿಗೆ, ಈಗ ಸಿರಿಭೂವಲಯದ ಅಂತರ್ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅಕ್ಷರಸರಪಣಿಯನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯುವಲ್ಲಿ ನನಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ, ಈ ಕೃತಿರಚನೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನೆರವು ನೀಡಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ; ಇದನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಗುರುತರವಾದ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಅಕ್ಷರಶಃ ಶ್ರಮವಹಿಸಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ನನ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ಗಿರಿಜೆಗೂ, ಈ ಯಜ್ಞದ ಫಲವನ್ನು ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನಮಗೆ ಸಾರ್ಥಕತೆಯನ್ನೊದಗಿಸುವ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಓದುಗರಿಗೂ, ಈ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ನೆರವಾಗಿರಯವ ಆತ್ಮೀಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈಮೂಲಕ ನನ್ನ ತುಂಬುಹೃದಯದ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸರ್ವಜ್ಞ ಸ್ರೂಪಿಯಾದ ಕುಮುದೇಂದು ಮುನಿಯ ಕೃಪೆಯು ಸಜ್ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒದಗಿಬಂದು ಈ ಕೃತಿಯ ವಾಚನದಿಂದ ಅವರು ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹೊಸಮಾನವರಾಗುವಂತಾಗಲೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. 

ದಿನಾಂಕ ೧೩ -೦೫- ೨೦೧೩.
                                                   ಸುಧಾರ್ಥಿ ಹಾಸನ. ಸಂಚಾರಿದೂರವಾಣಿ: ೯೪೪೯೯೪೬೨೮೦.